اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان تکمیل ظرفیت #دکتری ۹۵ دانشگاه ارومیه

اعلام ظرفیت پذیرش دکتری دردوره های روزانه،شبانه و پردیس دانشگاه علم و صنعت

فهرست اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی تکمیل ظرفیت مقطع دکتری تخصصی سال تحصیلی ۹۵-۹۶ دانشگاه #ارومیه منتشر شد.

کد رشته محل  :          ۲۱۳۲    نام رشته : علوم ورزشی-رفتارحرکتی (پردیس دانشگاهی)

کد رشته محل  :          ۲۱۰۴       نام رشته : مدیریت راهبردی (پردیس دانشگاهی)

ادبیات

کد رشته محل : ۵۱۴۱                 نام رشته : آموزش زبان انگلیسی (پردیس)

علوم

کد رشته محل : ۲۳۷۱                      نام رشته : شیمی آلی (روزانه)

کد رشته محل : ۲۵۶۱                       نام رشته : شیمی آلی (پردیس)

فنی مهندسی

کدرشته محل :            ۳۷۶۵           نام رشته : مکانیک-تبدیل انرژی(پردیس)

کشاورزی

کدرشته محل :            ۵۱۹۱           نام رشته : مهندسی آب –سازه های آبی(روزانه)

کدرشته محل :            ۶۲۲۰           نام رشته : مهندسی آب –آبیاری و زهکشی(پردیس)

کدرشته محل :            ۴۶۹۲           نام رشته : تغذیه دام(پردیس)

کدرشته محل :            ۴۶۰۹           نام رشته : گیاهان زینتی(روزانه)

کدرشته محل :            ۴۴۹۸           نام رشته : زراعت(روزانه)

منابعطبیعی

رشته محل :     ۵۲۶۷           نام رشته :علوم و مهندسی آبخیزداری-گرایش زمین(روزانه)

کدرشته محل :            ۵۲۶۶          نام رشته : علوم  و مهندسی آبخیزداری – گرایش آب(روزانه)

کدرشته محل :                ۴۸۰۷      نام رشته : شیلات و آبزیان –تکثیر و پرورش آبزیان(روزانه)

کدرشته محل :              ۴۷۷۳        نام رشته : جنگلداری-علوم جنگل(روزانه)