خانه >> اخبار دانشگاه >> شرایط معافیت بیماری های چشمی
کانال کنکوری ارشد دکترا

شرایط معافیت بیماری های چشمی

شرایط معافیت بیماری های چشمی

مشمولان مبتلاء به بیماریهای چشم و عوارض بینایی با توجه به نوع بیماری که به آن مبتلاء می‌باشند از معافیتهای مندرج در هر بند به شرح زیر استفاده خواهند نمود:

بند۱- هیپرمتروپی با سایکلوپلژی کامل برای مشمولان عادی و دیپلم:

(هیپرمتروپی با سیکلوپلژی کامل که در صورت همراه بودن با آستیگماتیسم، با علامت منفی منظور شود ولی محاسبه نگردد)

الف) هیپرتروپی از ۵/۲ تا ۴ دیوپتر داخل هر یک از چشمها خدمات غیررزمی.

ب) مجموع دیوپتر هیپرمتروپی دو چشم از پنج تا هشت دیوپتر داخل خدمات غیررزمی.

ج) هیپرمتروپی بیش از چهار دیوپتری یک چشم تا پنج دیوپتر داخل خدمات غیررزمی.

د) هیپرمتروپی بیش از پنج دیوپتری یک چشم معاف دائم.

ه) مجموع دیوپتر هیپرمتروپی هر دو چشم بیش از هشت دیوپتری معاف دائم.

بند۲- هیپرمتروپی با سایکلوپلژی کامل در مشمولان بالاتر از دیپلم:

(هیپرمتروپی با سیکلوپلژی کامل که در صورت همراه بودن با آستیگماتیسم، با علامت منفی منظور شود ولی محاسبه نگردد)

الف) هیپرمتروپی از ۳تا۵ دیوپتر داخل هر یک از چشمها خدمات غیررزمی.

ب) مجموع هیپرمتروپی دو چشم از شش تا ۱۰ دیوپتر داخل خدمات رزمی.

ج) هیپرمتروپی بیش از پنج  دیوپتری یک چشم تا شش دیوپتر داخل خدمات غیررزمی.

د) هیپرمتروپی بیش از شش دیوپتری یک چشم معاف دائم.

ه) مجموع دیوپتر هیپرمتروپی هر دو چشم بیش از ۱۰ دیوپتر معاف دائم.

بند۳- میوپی با سایکلوپلژی در مشمولان عادی و دیپلم:

(میوپی با سیکلوپلژی کامل که در صورت همراه بودن با آستیگماتیسم با علامت مثبت منظور شود ولی محاسبه نگردد)

الف) میوپی از ۵/۲ تا ۴ دیپوپتری داخل هر یک از چشمها خدمات غیررزمی.

ب) مجموع دیوپترمیوپی از ۵تا۸ دیوپتر داخل هر دو چشم خدمات غیررزمی.

ج) میوپی بیش از پنج دیوپتری یک چشم تا شش دیوپتر داخل خدمات غیررزمی.

د) میوپی بیش از شش دیوپتری یک چشم معاف دائم.

ه) مجموع دیوپترمیوپی بیش از هشت دیوپتری هر دو چشم معاف دائم.

بند۴- میوپی با سایکلوپلژی در مشمولان بالاتر از دیپلم:

(میوپی با سیکلوپلژی کامل که در صورت همراه بوده با آستیگماتیسم با علامت مثبت منظور شود ولی محاسبه نگردد)

الف) میوپی از ۳تا۵ دیوپتر داخل هر یک از چشمها خدمات غیررزمی.

ب) مجموع دیوپترمیوپی بین ۶تا۱۰ دیوپتر داخل هر دو چشم خدمات غیررزمی.

ج) میوپی بیش از ۶ دیوپتری یک چشم تا ۷ دیوپتر داخل خدمات غیررزمی.

د) میوپی بیش از ۷ دیوپتری یک چشم معاف دائم.

ه) مجموع دیپوپترمیوپی بیش از ۱۰ دیوپتری هر دو چشم معاف دائم.

بند۵- آستیگماتیسم ساده، مرکب یا مخلوط با سایکلوپلژی کامل در مشمولان عادی و دیپلم:

(در آستیگماتیسم ساده، یا مرکب یا مخلوط میزان آستیگماتیسم بایستی بیشتر از اسفر باشد)

الف) آستیگماتیسم ساده، مرکب یا مخلوط از ۵/۲ تا ۴ دیوپتری داخل هر یک از چشمها خدمات غیررزمی.

ب) مجموع دیوپتر آستیگمات ساده، مرکب یا مخلوط از ۵تا۸ دیوپتر داخل خدمات غیررزمی.

ج) آستیگماتیسم ساده یا مرکب بیش از ۵ دیوپتری تا ۶ دیوپتری یک چشم خدمات غیررزمی.

د) آستیگماتیسم ساده، مرکب یا مخلوط بیش ازشش دیوپتری یک چشم معاف دائم.

ه) چنانچه آستیگماتیسم ساده، مرکب یا مخلوط هر دو چشم در مجموع بیش از هشت دیوپتر باشد معاف دائم.

بند۶- آستیگماتیسم ساده، مرکب یا مخلوط با سیکلوپلژی کامل در مشمولان بالاتر از دیپلم:

(در آستیگماتیسم ساده یا مرکب میزان آستیگماتیسم بایستی بیشتر از اسفر باشد)

الف) آستیگماتیسم ساده، مرکب یا مخلوط از ۳تا۵ دیوپتری داخل هر یک از دو چشم خدمات غیررزمی.

ب)مجموع دیوپتر آستیگماتیسم ساده، مرکب یا مخلوط هر دو چشم از ۶تا۱۰ دیوپتر داخل خدمات غیررزمی.

ج) آستیگماتیسم ساده، مرکب یا مخلوط بیش از ۶ دیوپتری تا ۷ دیوپتر داخل یک چشم خدمات غیررزمی.

د) آستیگماتیسم ساده، مرکب یا مخلوط بیش از هفت دیوپتری یک چشم معاف دائم.

ه) مجموع دیوپتر آستیگمات ساده، مرکب یا مخلوط هر دو چشم بیش از ۱۰ دیوپتر معاف دائم.

بند۷- فقدان یک چشم یا آنکه یک چشم عملاً و یا در اثر بیماریهای غیر قابل علاج فاقد بینایی (عدم درک نور) باشد معاف دائم.

بند۸- اورام ملتحمه فصلی شدید توام با عوارض قرنیه:

الف) در مشمولان عادی معاف دائم.

ب) در مشمولان دیپلم و بالاتر خدمات غیررزمی.

بند۹- عوارض تراخمی ملتحمه و پلک از قبیل سیمبلفارون گزروزیس، آنتروپیون و  اکتروپیون:

الف) در یک چشم خدمات غیررزمی.

ب) در دو چشم معاف دائم.

بند۱۰- ناخنک پیشرفته که تا مرکز قرنیه پیشرفت نموده باشد و با چشم غیرمسلح دیده شود معاف دائم.

بند۱۱- لک مرکزی قرنیه:

الف) در صورتیکه وسیع باشد و مرکز قرنیه را اشغال نموده باشد(لک وسیع در موضعی که بیش از ۳میلیمتر مربع سطح قرنیه را پوشانیده باشد) معاف دائم.

ب) در موارد خفیف‌تر خدمات غیررزمی.

بند۱۲- کراتیت‌های آنترستیسیل و دیستروفیهای قرنیه یک یا دو چشم معاف دائم.

بند۱۳- کلوبوم مادرزادی مردمک:

الف) همراه با گرفتاری شبکیه (رتین) معاف دائم.

ب) بدون گرفتاری شبکیه (رتین) خدمات غیررزمی.

بند۱۴- ایریدوسیکلیتهای شدید و مزمن یک یا دو چشم که تولید چسبندگیهای وسیع نموده باشد معاف دائم.

بند۱۵-اکلوزیون و سیکلوزیون کامل مردمک معاف دائم.

بند۱۶- ایریدکتومی یا ایریدودیالیز وسیع حاصل از حوادث یا اعمال جراحی.

الف) در صورتیکه با کاهش دید و عوارض قرنیه و عدسی توام باشد معاف دائم.

ب) در صورتیکه با کاهش دید و عوارض توام نباشد خدمات غیررزمی.

بند۱۷- کاتارکت مادرزادی، ضربه‌ای، متابولیک و کاتارکت عمل شده معاف دائم.

تبصره: کدورتهای عدسی که ایجاد اختلال دید در رتینوسکوپی نمی‌نماید خدمات غیررزمی.

بند۱۸- کدورت وسیع زجاجیه به هر علت معاف دائم.

بند۱۹- کوریورتینیت مرکزی و یا منتشر مزمن یک یا دو چشم معاف دائم.

بند۲۰- رتینیت پیگمانتر و رتینیتهای غیرپیگمانتر به شرط اثبات توسط ERG (که در آن افت ولتاژ حداقل نصف میزان طبیعی باشد) معاف دائم.

بند۲۱- لوکساسیون کامل یا ناقص عدسی یا لنتیکیونوس و یا فقدان عدسی یک چشم معاف دائم.

بند۲۲- انفاصل شبکیه عمل شده و یا عمل نشده به هر علت معاف دائم.

بند۲۳- آمبولی شریان شاخه‌ای یا مرکزی و یا ترومبوز ورید شاخه‌ای یا مرکزی و یا هر نوع واسکولیت مزمن یک یا دو چشم معاف دائم.

بند۲۴- بیماریهای ناحیه ماکولا و عصب باصره از قبیل آتروفی، هیپوپلازی، سوختگی، سوراخ ماکولا و یا خونریزیهای ناحیه ماکولا و آتروفی عصب باصره معاف دائم.

بند۲۵- میکروفتالمی و بوفتالمی یک یا دو چشم معاف دائم.

بند۲۶- اگزوفتالمی‌های تومورال یا پولساتیو یک یا دو چشم معاف دائم.

بند۲۷- فلج کامل یک یا چند عضله چشم در صورتیکه استقرار یافته و دائمی باشد معاف دائم.

بند۲۸- لاکوفتالمی‌های مربوط به فلج عضلات پلکی معاف دائم.

بند۲۹- افتادگی دائمی پلک (در هر یک از چشمها) در صورتیکه بیش از نصف مردمک چشم را پوشانیده باشد معاف دائم.

بند۳۰- استرابیسم آمبلیوپیک یک چشم و استرابیسم متناوب معاف دائم.

بند۳۱- نیستاگموس دائمی و مشهود معاف دائم.

بند۳۲- داکریوسیستیت مزمن و چرکی معاف دائم.

بند۳۳- گلوکوم مزمن و مطلق و گلوکوم حاد زاویه بسته با عارضه و گلوکوم‌های عمل شده یک چشم معاف دائم.

بند ۳۴- اجسام خارجی داخل کره چشم معاف دائم.

بند ۳۵-پیوند قرینه معاف دائم.

بند ۳۶-کراتوکونوس با گزارش توپوگرافی بیمارستانهای نظامی و دانشگاهی معاف دائم.

بند ۳۷-تومورهای خوش خیم به هرصورت خدمات غیر رزمی(درصورت ایجاد طبق بند مربوطه رفتار شود)

بند ۳۸-تومورکاذب اوربیت درصورتیکه عود کننده ومقاوم به درمان باشد معاف دائم.

بند ۳۹-آمبلیوپی یک چشم یا دوچشم خدمات غیررزمی.

حتما بخوانید:  معاون وزیر بهداشت:کرسی های آزادندیشی برگرفته از سیره ائمه اطهار است
کانال کنکوری ارشد دکترا
مطالب مرتبط:
آزمون انلاین رایگان ارشد دکترا

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A
طراحی سایتقالب وردپرس