اعلام شهریه ارشد و دکتری دانشگاه یزد در دوره های شبانه و پردیس

جدول شهریه مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه یزد در سال ۹۷-۹۶ به پیوست ارائه گردیده است.

جدول شهریه مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه یزد در سال ۹۶-۹۷

جداول شهریه دانشجویان پردیس خودگردان آزادی از سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶