پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت دوره دکتری تخصصی با آزمون ۱۳۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی طی اطلاعیه ای توسط مرکز سنجش و پذیرش این دانشگاه منتشر شد.

به گزارش کنکوری ارشد دکتری به نقل از ایسکانیوز، در این اطلاعیه آمده است: ﺑﻪ اﻃﻼع می رساند اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ دوره ﺑﺎ آزمون اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺮ روی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻨﺠﺶ و ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ نشانی sanjesh.iau.ac.ir و www.azmoon.com ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه است.

در ادامه می توانید این قایل را مشاهده کنید.

http://cms.iscanews.ir/Media/pdf/1395/07/28/636125051784789812.pdf