خانک ای ار

فهرست دانشگاه های منتخب ایران در هر استان

فهرست استان ها و دانشگاه منتخب در آنها

۱٫         آذربايجان شرقي(دانشگاه تبريز)

۲٫         آذربايجان غربي (دانشگاه اروميه)

۳٫         اردبيل (دانشگاه محقق اردبيلي)

۴٫         اصفهان (دانشگاه اصفهان)

۵٫         ايلام(دانشگاه ايلام)

۶٫          خراسان رضوي(فردوسي مشهد)

۷٫         خراسان شمالي(دانشگاه بجنورد)

۸٫         خوزستان(دانشگاه شهيدچمران اهواز)

۹٫         زنجان(دانشگاه زنجان)

۱۰٫     سمنان(دانشگاه سمنان)

۱۱٫     سيستان و بلوچستان(دانشگاه سيستان و بلوچستان)

۱۲٫     فارس(دانشگاه شيراز)

۱۳٫     قزوين(دانشگاه بين المللي امام خميني)

۱۴٫     قم(دانشگاه قم)

۱۵٫     كرمان(دانشگاه شهيد باهنر كرمان)

۱۶٫      كرمانشاه(دانشگاه رازي)

۱۷٫     كهگيلويه و بويراحمد(دانشگاه ياسوج)

۱۸٫     گلستان(دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان)

۱۹٫     گيلان(دانشگاه گيلان)

۲۰٫     لرستان(دانشگاه لرستان)

۲۱٫     مازندران(دانشگاه مازندران)

۲۲٫     مركزي(دانشگاه اراك)

۲۳٫     هرمزگان(دانشگاه هرمزگان)

۲۴٫     همدان(دانشگاه بوعلي سينا همدان)

۲۵٫     يزد(دانشگاه يزد)

 

 

دانشگاهها و موسسات آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي تحت پوشش دانشگاه منتخب استان خراسان رضوي(فردوسي مشهد)

۱٫       دانشگاه غيردولتي- غيرانتفاعي علوم اسلامي رضوي

۲٫       دانشگاه غيرانتفاعي- غيردولتي امام رضا(ع)

۳٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي مطهر- مشهد

۴٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي خراسان- مشهد

۵٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي توس- مشهد

۶٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي اسرار- مشهد

۷٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي كاويان- مشهد

۸٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي تابران- مشهد

۹٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي اقبال لاهوري- مشهد

۱۰٫   موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي خيام- مشهد

۱۱٫   موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي خاوران- مشهد

۱۲٫   موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي بهار- مشهد

۱۳٫   موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي فردوس- مشهد

۱۴٫   موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي عطار- مشهد

۱۵٫   موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي شانديز- مشهد

۱۶٫   موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي بينالود- مشهد

۱۷٫   موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي سلمان- مشهد

۱۸٫   موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي حكمت رضوي- مشهد

۱۹٫   موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي سجاد- مشهد

۲۰٫   موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي جهاد دانشگاهي كاشمر

 

 

 

دانشگاهها و موسسات آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي تحت پوشش دانشگاه منتخب استان اردبيل (دانشگاه محقق اردبيلي)

۱٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي مقدس اردبيلي

۲٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي سوره اردبيل

۳٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي نوين- اردبيل

۴٫        موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي سبلان- اردبيل

 

 

 

دانشگاهها و موسسات آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي تحت پوشش دانشگاه منتخب استان آذربايجان غربي (دانشگاه اروميه)

۱٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي صبا

۲٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي آذرآبادگان

۳٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي علم و فن

۴٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي علامه خوئي

۵٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي زرينه- خوي

۶٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي كمال

۷٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي آفاق

دانشگاهها و موسسات آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي تحت پوشش دانشگاه منتخب استان آذربايجان شرقي(دانشگاه تبريز)

۱٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي رشديه

۲٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي الغدير

۳٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي علم و فناوري

۴٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي ربع رشيد

۵٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي صنعتي مراغه- مراغه

۶٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي نبي اكرم(ص)

۷٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي عين القضات- ميانه

۸٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي دانشوران

۹٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي سراج

۱۰٫   موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي ارس

۱۱٫   موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي اسوه

 

 

 

دانشگاهها و موسسات آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي تحت پوشش دانشگاه منتخب استان اصفهان (دانشگاه اصفهان)

۱٫       دانشگاه غيرانتفاعي- غيردولتي شيخ بهائي(موسسه آموزش عالي شيخ بهائي سابق)

۲٫       دانشكده غيرانتفاعي- غيردولتي معارف قرآني- اصفهان (موسسه آموزش عالي دارالقرآن كريم اصفهان سابق)

۳٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي هشت بهشت

۴٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي علامه نائيني- نائين

۵٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي المهدي

۶٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي علامه فيض كاشاني- كاشان

۷٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي علوم و فناوري سپاهان

۸٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي صفاهان

۹٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي شهيد اشرفي اصفهاني

۱۰٫   موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي سينا- كاشان

۱۱٫   موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي صنعتي فولاد

۱۲٫   موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي امين فولادشهر

۱۳٫   موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي بزرگمهر

۱۴٫   موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي ايران زمين

۱۵٫   موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي فرزانگان

۱۶٫   موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي دانش پژوهان

۱۷٫   موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي صبح صادق

۱۸٫   موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي نجف آباد

۱۹٫   موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي مهد علم كاشان موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي سپهر- اصفهان

۲۰٫   موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي بنيان شاهين شهر

۲۱٫   موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي جهاد دانشگاهي صنعتي

۲۲٫   موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي راغب

۲۳٫   موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي فيض اللسلام خميني شهر

۲۴٫   موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي سنايي

۲۵٫   موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي نقش جهان

۲۶٫   موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي نور دانش- ميمه

۲۷٫   موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي شرق

۲۸٫   موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي پيام گلپايگان

 

 

دانشگاهها و موسسات آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي تحت پوشش دانشگاه منتخب استان ايلام(دانشگاه ايلام)

۱٫    موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي باختر

 

 

دانشگاهها و موسسات آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي تحت پوشش دانشگاه منتخب استان خراسان شمالي(دانشگاه بجنورد)

۱٫    موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي اشراق

۲٫    موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي حكيمان

 

 

دانشگاهها و موسسات آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي تحت پوشش دانشگاه منتخب استان خوزستان(دانشگاه شهيدچمران اهواز)

۱٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي جهاد دانشگاهي اهواز

۲٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي كارون

۳٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي امير المومنين(ع)

تهران

۴٫       موسسه آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي صدرالمتالهين تهران

۵٫       موسسه آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي ارشاد دماوند

۶٫       دانشگاه غيردولتي- غيرانتفاعي علم و فرهنگ(موسسه آموزش عالي جهاد دانشگاهي سابق)

۷٫       موسسه آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي سوره

۸٫       دانشكده غيردولتي- غيرانتفاعي علوم حديث

۹٫       موسسه آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي خاتم

۱۰٫   موسسه آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي كار

 

 

دانشگاهها و موسسات آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي تحت پوشش دانشگاه منتخب استان زنجان(دانشگاه زنجان)

۱٫           موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي عبدالرحمن صوفي رازي

۲٫           موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي اثيرالدين ابهري

۳٫           موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي روزبه

۴٫           موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي صائب ابهر

۵٫            موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي کار- واحد خرمدره

 

 

دانشگاهها و موسسات آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي تحت پوشش دانشگاه منتخب استان سمنان(دانشگاه سمنان)

۱٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي ايوانكي

۲٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي فضيلت

۳٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي شاهرود

۴٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي مولوي ايوانكي

۵٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي اديبان گرمسار

۶٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي كومش

۷٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي رشد دانش

۸٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي علاالدوله سمناني گرمسار

۹٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي آرادان گرمسار

 

 

دانشگاهها و موسسات آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي تحت پوشش دانشگاه منتخب استان سيستان و بلوچستان(دانشگاه سيستان و بلوچستان)

۱٫    دانشگاه غيردولتي- غيرانتفاعي بين المللي چابهار(با همكاري دانشگاه سيستان و بلوچستان)

۲٫    موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي پرتو زاهدان

۳٫    موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي هاتف زاهدان

دانشگاهها و موسسات آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي تحت پوشش دانشگاه منتخب استان فارس(دانشگاه شيراز)

۱٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي زند

۲٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي پاسارگاد

۳٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي آباده

۴٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي انديشه جهرم

۵٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي هنر

۶٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي تابناك لامرد فارس

۷٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي حافظ

۸٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي آپادانا

۹٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي پارس مهر- فارس

۱۰٫   موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي ارم

 

 

دانشگاهها و موسسات آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي تحت پوشش دانشگاه منتخب استان قزوين(دانشگاه بين المللي امام خميني)

۱٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي البرز

۲٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي رجا

۳٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي مولانا

۴٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي تاكستان

۵٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي كوثر

۶٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي علامه رفيعي

۷٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي بصير آبيك

۸٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي علامه قزويني

۹٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي علامه دهخدا

۱۰٫   موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي غياث الدين جمشيد كاشاني

۱۱٫   موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي غزالي

۱۲٫   موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي سهروردي- قزوين

۱۳٫   موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي كاسپين شهر صنعتي البرز

۱۴٫   موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي ميرعماد- قزوين

۱۵٫   موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي آبا- آبيك قزوين

۱۶٫   موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي دارالفنون- قزوين

۱۷٫   موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي پژوهش صنايع ايران- قزوين

 

 

دانشگاهها و موسسات آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي تحت پوشش دانشگاه منتخب استان قم(دانشگاه قم)

۱٫       دانشگاه غيرانتفاعي- غيردولتي معصوميه قم

۲٫       دانشگاه غيرانتفاعي- غيردولتي باقرالعلوم(ع)

۳٫       دانشكده الهيات و معارف اسلامي(هدي)

۴٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي شهاب دانش- قم

۵٫       موسسه آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي پويش- قم

۶٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي اديان و مذاهب- قم

۷٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي حكمت- قم

۸٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي اهل بيت(ع)

 

دانشگاهها و موسسات آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي تحت پوشش دانشگاه منتخب استان کرمان(دانشگاه شهید باهنر کرمان)

۱٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي عرفان- کرمان

۲٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي کرمان- کرمان

۳٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي مهرکرمان- کرمان

۴٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي فرهيختگان- کرمان

۵٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي بهمنیار- کرمان

۶٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي بعثت- کرمان

۷٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي علامه جعفری رفسنجان

۸٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي کار- واحد رفسنجان

 

 

دانشگاهها و موسسات آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي تحت پوشش دانشگاه منتخب استان گلستان(دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان)

۱٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي لقمان حكيم آق قلا- گلستان

۲٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي بهاران گرگان

۳٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي حكيم جرجاني- گرگان

۴٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي شرق گلستان- گنبد كاووس

۵٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي ميرداماد- گرگان

۶٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي شمس گنبد كاووس

۷٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي لامعي گرگاني گرگان

۸٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي گلستان- گرگان

۹٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي فخرالدين اسعد گرگاني- گرگان

 

 

دانشگاهها و موسسات آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي تحت پوشش دانشگاه منتخب استان گيلان(دانشگاه گيلان)

۱٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي قدير لنگرود

۲٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي فجر لنگردو

۳٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي جابرابن حيان رشت

۴٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي ديلمان لاهيجان

۵٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي احرار رشت

۶٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي جهاد دانشگاهي رشت

۷٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي قدر كوچصفهان- رشت

۸٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي كادوس- رشت

۹٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي مهرآستان آستانه اشرفيه

۱۰٫   موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي راهبرد شمال- رشت

۱۱٫   موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي كوشيار گيلاني بندر انزلي

۱۲٫   موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي شهريار آستارا

۱۳٫   موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي انديشمند لاهيجان

 

 

دانشگاهها و موسسات آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي تحت پوشش دانشگاه منتخب استان لرستان(دانشگاه لرستان)

۱٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي علامه بحرالعلوم بروجرد

۲٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي نوآوران- كوهدشت

۳٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي آفرينش بروجرد

۴٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي ياسين- بروجرد

 

دانشگاهها و موسسات آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي تحت پوشش دانشگاه منتخب استان مازندران(دانشگاه مازندران)

۱٫       دانشگاه غيرانتفاعي- غيردولتي علوم و فنون مازندران

۲٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي آمل

۳٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي نيما محمودآباد

۴٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي صنعتي مازندران- بابل

۵٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي صنعتي قائم قائمشهر

۶٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي شمال- آمل

۷٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي هراز- آمل

۸٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي مارليك نوشهر

۹٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي فروردين- قائمشهر

۱۰٫   موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي كمال الملك- نوشهر

۱۱٫   موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي هدف ساري

۱۲٫   موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي اديب مازندران- ساري

۱۳٫   موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي تميشان- بهشهر

۱۴٫   موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي شفق تنكابن

۱۵٫   موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي علامه محدث نوري(ره)- نور

۱۶٫   موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي پرديسان فريدونكنار

۱۷٫   موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي مازيار- نور

۱۸٫   موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي روزبهان ساري

۱۹٫   موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي طبرستان چالوس

۲۰٫   موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي آيندگان تنكابن

۲۱٫   موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي راهيان نور- ساري

۲۲٫   موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي علامه اميني بهنمير- بابلسر

۲۳٫   موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي ايرانيكا- امير كلا(مازندران)

۲۴٫   موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي كسري رامسر

۲۵٫   موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي راه دانش بابل

۲۶٫   موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي سبزآمل

۲۷٫   موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي تجن- قائمشهر

۲۸٫   موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي رحمان رامسر

۲۹٫   موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي سمنگان آمل

۳۰٫   موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي سنا- ساري

۳۱٫   موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي رودكي تنكابن

۳۲٫   موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي ساريان- ساري

۳۳٫   موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي پارسا بابلسر

۳۴٫   موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي سارويه- ساري

۳۵٫   موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي توحيد گلوگاه

۳۶٫   موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي خوارزمي- نور

۳۷٫   موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي صالحان- قائمشهر

۳۸٫   موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي كاوش- محمودآباد

۳۹٫   موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي پويندگان- چالوس

۴۰٫   موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي طبري- بابل

۴۱٫   موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي خزر محمودآباد

 

 

دانشگاهها و موسسات آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي تحت پوشش دانشگاه منتخب استان مركزي(دانشگاه اراك)

۱٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي جامي دليجان

۲٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي ناصر خسرو- ساوه

۳٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي زرنديه ساوه

۴٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي مهر اراك

۵٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي فن و دانش ساوه

۶٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي مهرگان محلات

۷٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي دانشستان- ساوه

۸٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي فخر رازی- ساوه

 

 

 

دانشگاهها و موسسات آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي تحت پوشش دانشگاه منتخب استان هرمزگان(دانشگاه هرمزگان)

۱٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي قشم

۲٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي كيش

دانشگاهها و موسسات آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي تحت پوشش دانشگاه منتخب استان همدان(دانشگاه بوعلي سينا همدان)

۱٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي جهاد دانشگاهي همدان

۲٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي نهاوند

۳٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي گنجنامه همدان

۴٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي آباداني و توسعه روستاها همدان

۵٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي الوند همدان

 

 

دانشگاهها و موسسات آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي تحت پوشش دانشگاه منتخب استان يزد(دانشگاه يزد)

۱٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي جواد يزد

۲٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي ايساتيس يزد

۳٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي جهاد دانشگاهي يزد- اردكان

۴٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي جهاد دانشگاهي يزد- يزد

۵٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي جهاد دانشگاهي يزد- اشكذر

 

 

دانشگاهها و موسسات آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي تحت پوشش دانشگاه منتخب استان كرمان(دانشگاه شهيد باهنر كرمان)

۱٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي عرفان- كرمان

۲٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي كرمان- كرمان

۳٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي مهر كرمان- كرمان

۴٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي فرهيختگان- كرمان

۵٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي بهمنيار- كرمان

۶٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي بعثت- كرمان

۷٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي علامه جعفري رفسنجان

۸٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي کار- واحد قزوين

 

 

دانشگاهها و موسسات آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي تحت پوشش دانشگاه منتخب استان كرمانشاه(دانشگاه رازي)

۱٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي جهاد دانشگاهي- كرمانشاه

۲٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي شهيد رضايي- كرمانشاه

۳٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي زاگرس- كرمانشاه

 

دانشگاهها و موسسات آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي تحت پوشش دانشگاه منتخب استان كهگيلويه و بويراحمد(دانشگاه ياسوج)

۱٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي دنا- گچساران

۲٫       موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي مصباح

کانال پل کنکوری ارشد دکترا
مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *