منابع آزمون کارشناسی ارشد مجموعه پرستاری ۹۵-۹۴

پرستاری داخلی و جراحی

۱)Brunner and Suddarth’s of medical – surgical nursing/ Suzanne C. Smeltzer . 11th . ed. Philadelphia : Lippincott Williams and Wilkins, Last Edition

۲)Medical – surgical nursing: clinical management for positive outecomes / Joyce M . Black, Jane Hokanson Hawks -7 th . ed.- St. Louis: Elsevier Saunders, Last Edition

۳)Phipp’s medical –surgical nursing : health and illness perspectives/ Frances Donovan Monahan …[et. al.] – ۸ th . ed.- St. Louis : Elsevier , Mosby , Last Edition

پرستاری کودکان

Wong’s nursing care of infants and children / Marilyn J . Hockenberry, David Wilson. 8 th . ed- St. Louis: Mosby, Elsevier, Last Edition

پرستاری بهداشت جامعه

۱- Community and public health nursing/ Marcia Stanhope, Jeannette Lacaster.- 6 th . Ed- St. Louis : mosby, Last Edition

۲- Community health nursing : theory and practice/ Claudia M. Smith, Frances A. Manure. – ۲ th .ed. Philadelphia : W. B . Saunders, Last Edition

۳- پارک، جان اورت، ۱۹۲۸ درسنامه پزشکی پیشگیری و اجتماعی – مولفان جی .ای. پارک. ک.  پارکر، برگردان به فارسی حسین شجاعی تهرانی – ویرایش هفدهم – تهران: سماط، آخرین ویرایش

۴-  برنامه راهنمایی ایمن سازی (جلد ۶). تهران: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت سلامت آخرین ویرایش

پرستاری بهداشت مادران و نوزادان

۱- Maternity and women’s health care/ Deitra Leonard Lowdermilk, Shannon E. perry . – ۸ th . Ed.- St . Louis : mosby , Last Edition

۲- Maternal and child health nursing : care of the childbearing and childrearing family/ Adele pillitteri- 5 th . ed. – Philadelphia: Lippincott Williamas and Wilkins, Last Edition

روان پرستاری/

۱- Psychiatric nursing care plans/ Katherine M. Fortinash, patricia A. Holoday Worret-5 th . ed . – St. Louis : Mosby, Elsevier, Last Edition

۲- Mental Health nursing: an introductory text/ Barbara B . Bauer, Signes Hill/- Philadelphia: W. B . Saunders, Last Edition