تمدید مهلت ثبت نام در ارشد و دکتری بدون آزمون دانشگاه خوارزمی

مهلت ثبت نام در فراخوان های کارشناسی ارشد و دکتری بدون آزمون (سهمیه استعداد درخشان ) سال تحصیلی ۹۷-۹۶  تا تاریخ ۱۳۹۶/۲/۳۱ تمدید شد.

فراخوان دکتری بدون آزمون دانشگاه خوارزمی در سال تحصیلی ۹۷-۹۶

متقاضیان محترم، فرم زیر جهت ثبت نام شما در فراخوان دکتری بدون آزمون دانشگاه خوارزمی در سال تحصیلی ۹۷-۹۶ تنظیم گردیده است.

دریافت فایل فراخوان دکتری

جدول رشته های دکتری (دریافت فایل)

جدول دانشگاه های مورد پذیرش(دریافت فایل)

جدول ارزشیابی داوطلبان(دریافت فایل اصلاحیه جدول ارزشیابی)

فرم شماره ۲ مربوط به دانشجویان سال آخر(دریافت فایل)

فرم درخواست و فرم فعالیت های علمی و پژوهشی(دریافت فایل)

لطفا با دقت نسبت به تکمیل فرم اقدام نمایید.

فراخوان کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه خوارزمی در سال تحصیلی ۹۷-۹۶

متقاضیان محترم، فرم زیر جهت ثبت نام شما در فراخوان کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه خوارزمی در سال تحصیلی ۹۷-۹۶ تنظیم گردیده است.

دریافت فایل فراخوان کارشناسی ارشد

جدول رشته های کارشناسی ارشد(دریافت فایل)

جدول اصلاحیه رشته های کارشناسی ارشد(دریافت فایل)

جدول اصلاحیه جدید رشته های کارشناسی ارشد(دریافت فایل)

جدول دانشگاه های مورد پذیرش(دریافت فایل)

فرم شماره ۱ مربوط به احراز رتبه(دریافت فایل)

فرم شماره ۲ مربوط به دانشجویان سال آخر(دریافت فایل)

فرم شماره ۳ مربوط به برگزیدگان علمی(دریافت فایل)

فرم شماره ۴ مربوط به فعالیت علمی و پژوهشی(دریافت فایل)

لطفا با دقت نسبت به تکمیل فرم اقدام نمایید.