بر اساس مصوبه شورای سیاست گذاری دبیرخانه حمایت از پایان نامه ها و رسائل علوم انسانی ارائه رساله های برگزیده در دستور کار می باشد. 

جهت اطلاع از آیین نامه حمایت از پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

موضوعات مورد حمایت در رشته علوم سیاسی

موضوعات مورد حمایت در رشته حقوق

موضوعات مورد حمایت در رشته اقتصاد

موضوعات مورد حمایت در رشته مدیریت

موضوعات مورد حمایت در رشته الهیات

موضوعات مورد حمایت در رشته تعلیم و تربیت

موضوعات مورد حمایت در رشته علوم اجتماعی و زنان

موضوعات مورد حمایت در رشته هنر

موضوعات مورد حمایت در رشته روان شناسی