تحلیل سوالات کارشناسی ارشد ۹۶ آمار (کد ۱۲۰۷)

تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۶ آمار (کد ۱۲۰۷) را برای همراهان سایت در نظر گرفته ایم. با ما همراه باشید.

احتمال

سؤالات درس احتمال همانند سؤالات احتمال سال‌های قبل، ۲۰ سؤال می‌باشد که بسیار مفهومی و نسبتاً دشوارتر از سال پیش بوده است. بیشتر سؤالات طرح شده مربوط به بخش توزیع های استاندارد و احتمال پیشامدها و توزیع تابع هایی از متغیرهای تصادفی و امید ریاضی بوده است که ۱۵ سؤال را به خود اختصاص داده است و از بقیه مباحث ۵ سؤال طرح شده است. با توجه به سختی این درس، دانشجو می‌توانست با مطالعه دقیق کتاب نظریه توزیع‌های دکتر پارسیان و حل مسائل آن و همچنین مبانی احتمال شلدون راس به ۷۰ درصد از سؤالات پاسخ دهد.

آمار ریاضی

از درس آمار ریاضی ۲۰ سؤال در آزمون ۹۶ طرح شده بود‌. سؤالات درس آمار ریاضی از لحاظ سطح دشواری به سؤالات ۹۵ بسیار نزدیک بود. به طوری که دانشجو با مطالعه دقیق کتاب آمار ریاضی دکتر پارسیان و حل مسائل آن‌ می‌توانست به اکثر سؤالات پاسخ دهد. سؤالات این درس بیشتر از مباحث برآوردگرها و آزمون فرض طرح شده بود (۱۲ سؤال) و بقیه مباحث از جمله: بسندگی، قضیه باسو، MLE ـ UMVUE و فاصله اطمینان و… ، ۸ سؤال را به خود اختصاص داده بود. در کل آزمون این درس با سال قبل تفاوت چندانی نداشت و به یک میزان سؤالات توزیع شده بود و به نسبت سؤالات امسال درجه سختی بیشتری داشت.

رگرسیون

در آزمون سال ۹۶، ۱۰ سؤال به بخش رگرسیون اختصاص یافته بود که ۶ سؤال مربوط به رگرسیون خطی و ۴ سؤال رگرسیون خطی چندگانه و هم‌خطی بود و تقریباً از نظر مباحث و درجه دشواری همانند سال‌های قبل بوده است و تنها نیاز به دقت و زمان کافی بوده که دانشجو بتواند به بیشتر سؤالات پاسخ دهد.
بهترین منبع برای مطالعه این مباحث، کتاب‌های رگرسیون مونت گومری و مدل‌های خطی آلوین رنچر می‌باشد.

ریاضیات عمومی

درس ریاضیات عمومی در سال ۹۶ همانند سال‌های گذشته دارای ۹ سؤال بوده است. از مباحث حد، مشتق چندمتغیره، اعداد مختلط، انتگرال یگانه، انتگرال دوگانه، استوکس – دیورژانس، انحنای منحنی – تاب تست طرح شده که همگی به صورت مفهومی بوده است. از مباحث مشتق یک‌متغیره، سری‌ها، انتگرال سه‌گانه و دستگاه قطبی تستی مطرح نشده است.
تست‌های این درس از کتاب جورج توماس و سیلورمن طرح شده است.

مبانی آنالیز عددی

در سال ۹۶ همانند سال‌های قبل، این درس ۶ سؤال را به خود اختصاص داده بود. از هر کدام از مباحث خطا، تقریب جواب معادله f(x)=0، تقریب مقدار مشتق و ماتریس‌ها، ۱ سؤال و از مبحث درون‌یابی ۲ سؤال مطرح شده بود و همانند سال ۹۵ از مباحث خط کمترین، مربعات خط (برازش) و حل عددی معادلات دیفرانسیل سؤالی طرح نشده است. در کل توزیع سؤالات و سطح سختی سؤالات به جز مباحث خطا و تقریب مشابه سال ۹۵ است.
داوطلبان با مطالعه دقیق مباحث و آنالیز عددی اسماعیل بابلیان می‌توانستند به تمامی سؤالات پاسخ دهند.

مبانی احتمال

این درس در سال ۹۶ همانند سال ۹۵، ۶ سؤال بوده است که هر ۶ سؤال به صورت مفهومی مطرح شده است. در سال ۹۶ از مبحث انواع میانگین – دهک – میانه چارک، ۱ تست، مبانی احتمال قاعده بیز ۴ تست و فرمول‌های شمارش – ترکیبات ۱ تست طرح شده است.
در آزمون اخیر همانند آزمون ۹۵ اکثر سؤالات از بخش مبانی احتمال بوده است. با مطالعه دقیق و کامل کتاب  مبانی احتمال شلدون راس داوطلبان قادر بودند به تمامی سؤالات پاسخ دهند تنها ۱ سؤال بود که با مطالعه دقیق منابع به سادگی قابل حل نبود.

مبانی آنالیز ریاضی

در سال ۹۶ تعداد سؤالات این درس همانند سال‌های گذشته ۱۲ سؤال بود که در میان مباحث همچنان بیشترین تعداد سؤال در بحث فضای متریک بوده است. به هر یک از مباحث دنباله‌ها و سری‌ها و پیوستگی، ۳ تست و بحث مشتق و انتگرال ریمان اشتیلیس ۱ تست اختصاص یافته است. همانند سال ۹۵ از بخش فشردگی و همبندی و دنباله‌ها و سری‌های تابعی تستی طرح نشده است. سطح سؤالات دنباله‌ها و سری‌ها و مشتق نسبت به سال ۹۵ ساده‌تر و باقی مباحث دشوارتر بوده است. در سال ۹۶ تنها ۱ سؤال حفظی و ۱۱ سؤال به صورت مفهومی طرح شده بود. از منابع مهم این درس در سال ۹۶ می‌توان به کتاب  آنالیز عددی رودین و آپوستل اشاره داشت.

مبانی علوم ریاضی

این درس در سال ۹۶، ۶ سؤال را به خود اختصاص داده بود که ۱ سؤال به صورت حفظی و ۵ سؤال به صورت مفهومی طرح شده است. از هر کی از مباحث مجموعه‌ها، تابع،‌ نگاشت وارون – تصویر، متناهی – نامتناهی – شمارا – ناشمارا، کاردینال – عدد اصلی – هم‌عددی،‌ منطق – سورها، یک تست طرح شده بود.
به طور کلی سؤالات سال ۹۶ تقریباً ساده و مشابه سال ۹۵ بودند و داوطلبان با مطالعه دقیق و مباحث و منابعی مانند کتاب لین و لین می‌توانستند به تمامی سؤالات پاسخ دهند.

مبانی ماتریس و جبر خطی

در سال ۹۶ این درس مشابه سال ۹۵، ۶ سؤال را به خود اختصاص داده است که هر ۶ سؤال به صورت مفهومی طرح شده بود. از هر یک از مباحث بعد – پایه، رتبه – پوچی، زیرفضای پایا و دستگاه‌ معادلات خطی ۱ سؤال و ۲ سؤال از بخش ماتریس قطری – مثلثی متشابه طرح شده است. سطح دشواری سؤالات اکثراً‌ مشابه سال ۹۵ بوده است. داوطلبان می‌توانستند با مطالعه کتاب هافمن به کلیه سؤالات پاسخ دهند.

نمونه گیری

در کنکور سال ۹۶ مشابه سال‌های۹۴ و ۹۵ تقریباً همه سؤالات از مبحث نمونه‌گیری تصادفی ساده و نمونه‌گیری طبقه‌ای بوده است و می‌توان گفت هیچ سؤالی به طور مستقیم از نمونه‌گیری خوشه‌ای و سیستماتیک نیامده است. در سال ۹۶ از مباحث نمونه‌گیری تصادفی ساده ۹ سؤال و از‌ نمونه‌گیری طبقه‌ای ۱ سؤال مطرح شده است. دانشجو می‌توانست با مطالعه کتاب نمونه‌گیری دکتر عمیدی به بیشتر سؤالات پاسخ دهد.

منبع مدرسان شریف