طرح دانش آموختگان وظیفه اجرا می‌شود

در پی انعقاد تفـاهم نـامه همکـاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، دانش آموختگان دانشگاهی توانمند به عنوان امریه سربازی به همکاری دعوت می شوند.

  طرح دانش آموختگان وظیفه اجرا می‌شود

مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، به منظور استفاده بهینه و اصولی از توانمندی دانش آموختگان دانشگاهی “طرح دانش آموختگان وظیفه” را اجرا می کند. بر اساس این طرح دانش آموختگان دانشگاهی می توانند در آزمایشگاههای تخصصی مرتبط با رشته خود به عنوان امریه سربازی بکارگیری شده و همکاری نمایند.
شرایط اعلام شده شامل:
۱ .فـارغ التحصـیلان مقـاطع تحصـیلات تکمیلی دوره کارشناسـی ارشـد و دوره دکتری بوده و از وضعیت تحصیلی مناسبی برخوردار باشند.
۲ . دانشـگاه هـا، موسـسه آموزشـی و پژوهشـی در اولـویت هسـتند کـه اعضـاء هیـأت علمی آنـان، آزمایشـگاههای تحقیقاتی را بصورت گروهی با یکـدیگر اداره می کنند، علاوه بر این اسـتاد ناظر بر پروژه تعریـف شـده جهت انجـام خـدمت دانش آموخته (اسـتاد مسـئول آزمایشـگاه تحقیقـاتی در دانشـگاه) می بـایست قرارداد جاری و فعال با بخش دفاع (با اولویت پروژه نوظهور و بـدیع) داشـته باشد.
۳ .متقاضی نخبه وظیفه نباشد.
۴ .از مزایای کسـری خدمت اسـتفاده نکرده باشـند. ولی چنانچه متقاضی، طرح کسرخدمتی را تا سقف ۸ ماه، با واحدهای تابعه ودجا انجام داده باشد و اسـتاد مسـئول آزمایشـگاه، تاکید بر نیاز به ظرفیت ایشان داشته باشد، بکارگیری ایشان در طرح دانش آموختگان وظیفه مجاز است.
۵ .بیش از۳ ماه به تاریخ اعزام مشمولان به منظور معرفی و بکارگیری، فرصت باقی مانده باشد، می باشد.
متقاضیان انجام خدمت سربازی می توانند پس از تکمیل فرم معرفی آن را به معاونت پژوهش و فناوری وزارت عتف ارسال کنند. برای کسب اطلاعـات بیشتر با شـماره ۸۲۲۳۳۴۶۳ – ۰۲۱ خـانم کریمی (دفتر ارتباط با صـنعت) تماس حاصل نمایید.