اطلاعیۀ اعلام اسامی دعوت شدگان به مصاحبه آزمون اختصاصی ویژۀ طلاب ۹۵ ـ ارشد دانشگاه قرآن و حدیث منتشر شد.

… دانلود اطلاعیۀ اعلام اسامی دعوت شدگان به مصاحبه آزمون اختصاصی ویژۀ طلاب ۹۵ـ کارشناسی ارشد