اطلاعیۀ مهم؛ قابل توجه پذیرفته شدگان مشروط مقطع دکتری سال ۱۳۹۵ منتشر شد. متن اطلاعیه کوتاه دانشگاه تهران به شرح زیر است
ضمن عرض تبریک؛ نظر به اینکه بر اساس دستورالعمل سازمان سنجش آموزش کشور، تکمیل و ارائه فرم تعهد توسط پذیرفته شدگان محترم الزامی است و با عنایت به اینکه بازه زمانی مورد نظر در دانشگاه تهران از تاریخ دوم مرداد ۱۳۹۵ تا پنجم مرداد ۱۳۹۵ خواهد بود، مقتضی است در وقت تعیین شده، برای تکمیل و تحویل فرم تعهد به پردیس / دانشکده مربوطه مراجعه نمایند.