منابع اصلی و سرفصل های دکتری رشته علوم تربیتی📘📘سال۹۵
✍اصول و فلسفه تعلیم و تربیت- انتشارات ماهان
✍اصول و فلسفه تعلیم و تربیت، علی شریعتمداری، انتشارات امیرکبیر
آشنایی با فلسفه آموزش و پرورش، جی. اف. نلر، ترجمه فریدون بازرگان دیلمقانی، انتشارات سمت
✍نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش، میر عبد الحسین نقیب زاده جلالی، انتشارات طهوری
اصول و فلسفه تعلیم و تربیت، یحیی قائدی، انتشارات سنجش
✍اصول و فلسفه آموزش و پرورش، علی اکبر شعاری نژاد، انتشارات امیرکبیر
✍مکاتب فلسفی و آراء تربیتی، جرالد ال. گوتک، ترجمه محمد پاک سرشت، انتشارات سمت
✍مقدمه¬ای بر نظریه¬های یادگیری، متیو اولسون، بی.آر. هرگنهان، ترجمه علی اکبر سیف، انتشارات دوران
✍روانشناسی پرورشی نوین، علی اکبر سیف، انتشارات دوران
✍روان شناسی پرورشی، پروین کدیور
روانشناسی تربیتی، اسماعیل بیابانگرد

منبع: کانال تلگرام باشگاه موفقیت ماهان