بایگانی برچسب: تعبير خواب صبح

تعبير خواب صبح

تعبير خواب صبح تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق ديدن صبح، دليل بر قوت اهل آن ديار باشد. تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين اگر بيند كه صبح صادق بدميد و روشن گشت، دليل است اهل آن ديار ايمن شوند. اگر بيند كه بعد از روشني تاريك شد، تاويل به خلاف اين بود. تعبير خواب به روايت جابرمغربی …

ادامه نوشته »

تماس با ما