بایگانی برچسب: تعبیثر خواب

تعبیر خواب صاحب خانه

تعبیر خواب صاحب خانه

تعبیر خواب صاحب خانه تعبير خواب صاحب خانه به روايت لوک اویتنهاو صاحبخانه بودن : کامیابی که از دسترنج خودتان حاصل خواهد شد . تعبیر خواب صاحب خانه لوک اویتنهاو می گوید : صاحبخانه بودن : کامیابی که از دسترنج خودتان حاصل خواهد شد اگر با مفسد صحبت داشت، دلیل بر فسادِ کار او است. جابرمغربی گوید: اگر بیند که …

ادامه نوشته »

تماس با ما