بایگانی برچسب: تعبیر خواب ارش

تعبیر خواب ارش/تعبیر خواب ارقام

تعبیر خواب ارش

تعبیر خواب ارش تعبير خواب ارش به روايت محمد بن سیرین محمد بن سیرین در مورد تعبیر خواب ارش می گوید: اگر بیند که بارش یا چیزی دیگر بارش همی بود او را سود و منفعت بود. تعبیر خواب ارش به روایت جابر مغربی جابر مغربی گوید: اگر بیند که رسن یا جامه پشمین بود، دلیل است که در سفر …

ادامه نوشته »

تماس با ما