بایگانی برچسب: تعبیر خواب سوار بر ارابه

تعبیر خواب ارابه

تعبیر خواب ارابه

تعبیر خواب ارابه تعبیر خواب ارابه به روایت معبران درکتاب سرزمین رویاها در مورد تعبیر خواب ارابه آمده است: خواب یک ارابه : شانس بشما نزدیک م یشود. یک ارابه می رانید : یک ضرر مالی یک ارابه با بار سنگین : یک شانس غیره منتظره. یک ارابه به در خانه شما می رسد : خوشبختی استثنایی بهمراهی شخصی که …

ادامه نوشته »

تماس با ما