بایگانی برچسب: تعبیر خواب صدقه دادن

تعبیر خواب صدقه دادن

تعبیر خواب صدقه دادن

تعبیر خواب صدقه دادن تعبير خواب صدقه دادن به روايت محمدبن سیرین معبران را در این خلاف است.اگر عالمی بیند که صدقه داد، دلیل است که از عمر او فائده به مردم رسد. اگر بیند پادشاه صدقه داد، دلیل که عدل او به همه کس رسد. تعبير خواب صدقه دادن به روايت ابراهیم کرمانی دیدن صدقه داد، دلیل ایمنی و …

ادامه نوشته »

تماس با ما