بایگانی برچسب: تعبیر خواب صراط

تعبیر خواب صراط

تعبیر خواب صراط

تعبیر خواب صراط تعبير خواب صراط به روايت محمدبن سیرین اگر بیند که بر صراط ایستاده بود، دلیل است که کارهای کج به دست او راست شود. تعبير خواب صراط به روايت جابرمغربی اگر دید که از صراط بگذشت، دلیل که راه خیر گزیند و عمل صالح کند. تعبير خواب صراط به روايت امام جعفر صادق دیدن صراط به خواب …

ادامه نوشته »

تماس با ما