بایگانی برچسب: تعبیر خواب صلوات

تعبیر خواب صلوات

تعبیر خواب صلوات

تعبیر خواب صلوات تعبير خواب صلوات به روايت محمدبن سیرین اگر دید که بر رسول صلوات می فرستاد، دلیل است حاجتش روا شود و روزی بر وی فراخ گردد و خاتمه کارش به سعادت است. تعبير خواب صلوات به روايت جابرمغربی اگر بیند که صلوات بسیار داد، دلیل است که حج بگذارد و گویند هر که به خواب صلوات داد، …

ادامه نوشته »

تماس با ما