بایگانی برچسب: تعبیر خواب صلیب

تعبیر خواب صلیب

تعبیر خواب صلیب

تعبیر خواب صلیب تعبير خواب صلیب به روايت آنلی بیتون ۱ـ دیدن صلیب در خواب ، نشانة گرفتاری است . سعی کنید به کارهای خود نظم و سامانی بدهید . ۲ـ اگر خواب ببینید کسی صلیب بر دوش حمل می کند ، نشانة آن است که مبلغین مذهبی از شما می خواهند به مؤسسات خیریه کمک کنید . تعبير خواب …

ادامه نوشته »

تماس با ما