بایگانی برچسب: تعبیر خواب صمغ

تعبیر خواب صمغ

تعبیر خواب صمغ

تعبیر خواب صمغ تعبير خواب صمغ به روايت محمدبن سیرین اگر دید که صمغ داشت و خورد، دلیل است که از مال هزینه کند. اگر بیند که صمغ بسیار داشت و به کسی داد، دلیل است که مال خود به کسی دهد. تعبير خواب صمغ به روايت جابر مغربی دلیل نفع اندک است از مردی که بدان درخت منسوب است. …

ادامه نوشته »

تماس با ما