بایگانی برچسب: تعبیر خواب صورت حساب

تعبیر خواب صورت حساب

تعبیر خواب صورت حساب

تعبیر خواب صورت حساب تعبير خواب صورت حساب به روايت آنلی بیتون ۱ـ اگر خواب ببینید صورتحساب به شما می دهند تا پرداخت کنید ، معنایش این است که در وضعیتی خطرناک قرار خواهید گرفت و امکان دارد برای آزادی خود متوسل به قانون شوید . اما اگر ببینید صورتحساب را پرداخت می کنید ، نشانة آن است که از …

ادامه نوشته »

تماس با ما