بایگانی برچسب: تعبیر خواب صورت

تعبیر خواب صورت

تعبیر خواب صورت

تعبیر خواب صورت تعبير خواب صورت به روايت محمدبن سیرین اگر بیند که صورت او به صورتِ دیگر مبدل شد، دلیل چنان بود که دیده باشد. اگر دید که به صورت خود بازگشت، دلیل است که به حق تعالی بازگردد. تعبير خواب صورت به روايت ابراهیم کرمانی اگر درخواب صورت خود را واژگون بیند، دلیل که همه مردم روی از …

ادامه نوشته »

تماس با ما