بایگانی برچسب: تعبیر خواب ضعیفی

تعبیر خواب ضعیفی

تعبیر خواب ضعیفی

تعبیر خواب ضعیفی تعبير خواب ضعیفی به روايت محمدبن سیرین اگر کسی درخواب بیند سروی ضعیف شد، دلیل نقصان جاه و بزرگی بود. اگر بیند چشم او ضعیف شد، دلیل که دختر یا زن او بمیرد. اگر در خواب بیند، بینی او ضعیف گشته بود. دلیل که جاهش کم شود. اگر دهن خود را ضعیف بیند، دلیل که روزی بر …

ادامه نوشته »

تماس با ما