بایگانی برچسب: تعبیر خواب ضیاع

تعبیر خواب ضیاع

تعبیر خواب ضیاع

تعبیر خواب ضیاع تعبير خواب ضیاع به روايت محمدبن سیرین اگر بیند در زمین و ملک خود تخم بکشت یا درخت می نشاند، دلیل که معیشت بر وی فراخ شود. اگر بیند ضیاع او پرخار و خس است، دلیل که در راه دین نیکو بود. تعبير خواب ضیاع به روايت جابرمغربی اگر بیند ضیاع خود را بفروخت، دلیل که در …

ادامه نوشته »

تماس با ما