بایگانی برچسب: تعبیر خواب طاس

تعبیر خواب طاس

تعبیر خواب طاس

تعبیر خواب طاس کلاس اموزش فال تاروت پاسور قهوه سمنان تعبير خواب طاس به روايت محمدبن سیرین دیدن طاس، دلیل بر زنی بود خدمتکار با کنیزکی خردسال بود. اگر بیند طاسی داشت، دلیل که زن خادمه به خانه برد، یا کنیزکی بخرد. اگر بیند طاس از وی ضایع شد، دلیل که زن خادم یا کنیزک از وی جدا گردد. تعبير …

ادامه نوشته »

تماس با ما