بایگانی برچسب: تعبیر خواب ظلمات

تعبیر خواب ظلمات

تعبیر خواب ظلمات

تعبیر خواب ظلمات کلاس اموزش فال تاروت پاسور قهوه خرم اباد تعبير خواب ظلمات به روايت محمدبن سیرین اگر به خواب بیند که در ظلمات بود، ناگاه به روشنی آمد، دلیل که راه دین بر وی گشاده شود. تعبير خواب ظلمات به روايت جابرمغربی ظلمات، دلیل غم است اگر بیند در دیاری ظلمات ظاهر شد، دلیل که در آن دیار …

ادامه نوشته »

تماس با ما