بایگانی برچسب: تعبیر خواب ظلم

تعبیر خواب ظلم

تعبیر خواب ظلم

تعبیر خواب ظلم کلاس اموزش فال تاروت پاسور قهوه قم تعبير خواب ظلم به روايت محمدبن سیرین اگر بیند بر وی ظلم رفت، دلیل که بر ظلم کننده نصرت یابد اگر بیند او بر کسی ظلم نمود، دلیل که مظلوم بر ظالم ظفر یابد. اگر دید پادشاه بر وی ظلم کرد، دلیل که از پادشاه مضرت یابد. تعبير خواب ظلم …

ادامه نوشته »

تماس با ما