بایگانی برچسب: تعبیر خواب قیامت شدن

تعبیر خواب قیامت

تعبیر خواب قیامت

تعبیر خواب قیامت تعبیر خواب قیامت تعبير خواب رستخیز به روايت محمدبن سیرین اگر بیند که قیامت پدید آمد، دلیل که حق تعالی در آن دیار که او بود، حق بگسترد و دلیل کند، اگر اهل آن دیار ظالم باشند بلائی و آفتی رسد، اگر اهل آن دیار مظلوم باشند، حق تعالی ایشان را بر ظالم نصرت دهد. اگر بیند …

ادامه نوشته »

تماس با ما