بایگانی برچسب: تعبیر خواب نماز

تعبیر خواب قنوت

تعبیر خواب قونوت

 تعبیر خواب قنوت  تعبیر خواب قنوت تعبير خواب قنوت به روايت محمد ابن سیرین اگر بیند که دعای قنوت خواند، دلیل که حاجتش روا شود و مردم ثنای او گویند. تعبير خواب قنوت به روايت جابر مغربی خواندن قنوت در خواب، مردم مصلح را روا شدن حاجت باشد و گشایش کارهای دین حضرت امام جعفر صادق فرماید : نماز گذاشتن …

ادامه نوشته »

تماس با ما