بایگانی برچسب: تعبیر خواب کاسه توالت

تعبیر خواب کاسه

تعبیر خواب کاسه

تعبیر خواب کاسه تعبير خواب کاسه به روايت محمد ابن سیرین دیدن کاسه چوبین به خواب، چون خوردنی در وی است، دلیل که از سفر روزی حلال یابد. اگر کاسه را تهی بیند، دلیل بر فروماندگی بود. دیدن کاسه در خواب، دلیل بر خادمی است که بر دست او خیرات برود، اما کاسه سیمین و زرین چون خوردنی در وی …

ادامه نوشته »

تماس با ما