بایگانی برچسب: تعبیر خواب کرست سبز

تعبیر خواب کرته

تعبیر خواب کرته

تعبیر خواب کرته تعبیر خواب کرته تعبير خواب کرته به روايت امام صادق دیدن کرته بر چهاروجه است. اول: قوت. دوم: پناه. سوم: سفر. چهارم: نظام کارها. تعبير خواب کرته به روايت محمد ابن سیرین اگر بیند کرته سفید نو پوشیده بود، دلیل که از غم برهد. اگر سبز بیند، دلیل که او را عالمی قوت بود. اگر زرد بیند، …

ادامه نوشته »

تماس با ما