بایگانی برچسب: تعبیر خواب

تعبير خواب اشتباه/تعبیر خواب/تعبیر/خواب/استباه/خواب اشتباه/تعبیر اشتباه

تعبير خواب اشتباه

تعبير خواب اشتباه  تعبير خواب اشتباه به روايت لیلا برایت لیلا برایت درباره تعبیر خواب اشتباه کردن می گوید: اگر در خواب دچار اشتباهى شوید، نشانه بی احترامى دیگران نسبت به شما است. اگر از قبل اشتباهى انجام داده اید و آن را در خواب ببینید، بدین معنا است که اهمیت زیادى به خود می دهید. تعبیر خواب اشتباه در …

ادامه نوشته »

تعبیر خواب اسکی/تعبیر خواب/اسکی/خواب/تعبیر/خواب اسکی

تعبیر خواب اسکی

تعبیر خواب اسکی لیلا برات در مورد تعبیر خواب اسکی می گوید: دیدن چوب هاى اسکى در خواب، به معناى آن است که باید بیشتر مراقب خود باشید. اگر در خواب ببینید که در حال اسکى هستید، به معناى آن است که کارى انجام مى دهید که ضرر آن بیشتر از سود آن است. اگر در خواب ببینید که مشغول …

ادامه نوشته »

تعبیر خواب از دست دادن

تعبیر خواب از دست دادن

تعبیر خواب از دست دادن درمورد تعبیر خواب از دست دادن درکتاب سرزمین رویاها آمده است: کلاس اموزش فال تاروت پاسور قهوه خرم اباد از دست دادن چیزی در خواب: مشکلات فراوان در آینده نزدی دوست پسرتان را از دست می دهید: خجالت و اندوه دوست دخترتان را از دست می دهید: از کارهای دیوانه وار خود رنج خواهید برد. …

ادامه نوشته »

تعبیر خواب اروپا

تعبیر خواب اروپا

تعبیر خواب اروپا تعبیر خواب اروپا به روایت آنلی بیتون آنلی بیتون می گوید: اگر در خواب به اروپا سفر کردید، دلیل آن که مسافرتى خواهید داشت که منافع مالى خود را تثبیت می کنید. اگر زنى در خواب به اروپا سفر کند و سفر برایش ناخوشایند باشد، باعث نا امیدى دوستان و نامزد خود خواهد شد. تعبیر خواب اروپا …

ادامه نوشته »

تعبیر خواب ارواح

تعبیر خواب ارواح

تعبیر خواب ارواح (دیدن روح در خواب) تعبیر خواب ارواح به روایت معبران تعبیر خواب ارواح به روایت آنلی بیتون: ۱ـ دیدن روح در خواب، نشانه آن است که با مشکلی غیره منتظره مواجه خواهید شد. کلاس اموزش فال تاروت پاسور قهوه خرم اباد ۲ـ اگر خواب ببینید روحی با لباس سفید در مقابل شما هویدا می شود، نشانه‌ آن …

ادامه نوشته »

تعبیر خواب اره

تعبیر خواب اره

تعبیر خواب اره تعبير خواب اره به روايت محمد بن سیرین محمد بن سیرین در مورد تعبیر خواب اره می گوید: اگر در خواب ببیند درختی را با اره برید، از معاشرت با کسی که تعلقی به او دارد محروم می شود و یا خودش کناره گیری می کند، احتمال آزرده کردنش هم وجود دارد. اگر ببیند فرزند، برادر و …

ادامه نوشته »

تعبیر خواب آزار و اذیت

تعبیر خواب آزار و اذیت

تعبیر خواب آزار و اذیت کلاس اموزش فال تاروت پاسور قهوه بجنورد تعبير خواب آزار و اذیت به روايت معبران آنلی بیتون می گوید: ۱ـ اگر خواب ببینید مورد آزار کسی قرار گرفته اید ، نشانه آن است که دشمنان بر علیه شما به گفتگو نشسته اند. ۲ـ اگر در خواب تجربه آزار دهنده ای را تحمل کنید ، نشانه …

ادامه نوشته »

تعبیر خواب ادویه

تعبیر خواب ادویه

تعبیر خواب ادویه تعبير خواب ادویه به روايت آنلی بیتون آنلی بیتون می گوید: اگر دخترى در خواب دید که همراه با غذاى خود ادویه مى خورد، به معناى آن است که جلب ظواهر فریبنده خواهد شد. دیدن ادویه در خواب، به معناى آن است که در راه رسیدن به لذتهاى مادى، از شهرت شما کم مى شود. کلاس اموزش …

ادامه نوشته »

تعبیر خواب ادرار یا بول

تعبیر خواب ادرار یا بول

تعبیر خواب ادرار یا بول تعبیر خواب ادرار به روایت محمد بن سیرین محمد بن سیرین درباره تعبیر خواب ادرار می گوید: اگر ببیند در جایی که نباید، بول می کند اگر غمگین و قرض دار باشد از غم و قرض رها می شود، اگر ثروتمند است به اندازه ادراری که کرده است از ثروتش کم کی شود.  کلاس اموزش …

ادامه نوشته »

تعبیر خواب احتضار (جان دادن)

تعبیر خواب احتضار (جان دادن)

تعبیر خواب احتضار (جان دادن) تعبير خواب احتضار به روايت لوک اویتنهاو لوک اویتنهاو می گوید: جان دادن : یک سلامتی قدرتمند دیدن کسیکه جان می دهد: نشانه خوب برای کسی که او را درحال جان دادن می بینیم زنیدر حال جان دادن: از دست دادن یک ارث ، یا یک نیابت کلاس اموزش فال تاروت پاسور قهوه خرم اباد …

ادامه نوشته »

تعبیر خواب احترام

تعبیر خواب احترام

تعبیر خواب احترام کلاس اموزش فال تاروت پاسور قهوه خرم اباد تعبیر خواب احترام به روایت معبران درکتاب سرزمین رویاها آمده است: به شما احترام می گذارند: زندگی شما مملو از شادی می شود. شما احترامتان را از دست می دهید: یکی از دوستانتان می میرد. به اشخاص دیگر احترام می گذارند: ضرر مالی تعبیر خواب محبت کردن و در …

ادامه نوشته »

تعبیر خواب اجاق

تعبیر خواب اجاق

تعبیر خواب اجاق کلاس اموزش فال تاروت پاسور قهوه ساری تعبير خواب اجاق به روايت لیلا برایت لیلا برایت درباره تعبیر خواب اجاق می گوید: دیدن اجاق با آتش در خواب، نشانه خوشبختى است. دیدن اجاق بدون آتش در خواب، به معنى تنهایى است. اگر در خواب احساس کردید که اجاق داغ است، بدین معنا است که زندگى شاد و …

ادامه نوشته »

تعبیر خواب اجاره

تعبیر خواب اجاره

تعبیر خواب اجاره تعبير خواب اجاره به روايت لیلا برایت لیلا برایت درباهره تعبیر خواب اجاره منزل می گوید: اگر در خواب دیدید که مکانى را اجاره کرده‏ اید، بدین معنا است که در امور شخصى خود به دیگران وابسته اید. تعبير خواب اجاره به روايت آنلی بیتون آنلی بیتون می گوید: اگر در خواب دیدید که مشغول پرداخت اجاره …

ادامه نوشته »

تعبیر خواب اتو کردن

تعبیر خواب اتو کردن

تعبیر خواب اتو کردن کلاس اموزش فال تاروت پاسور قهوه خرم اباد تعبیر خواب اتو کردن به روایت آنلی بیتون آنلی بیتون در مورد تعبیر خواب اتو کردن می گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید لباسی اتو می كنید، نشانه آن است كه اوضاع كار و روابط خانوادگی شما بر وفق مراد خواهد بود. ۲ـ اگر دختری خواب ببیند لباسی …

ادامه نوشته »

تعبیر خواب اتوبوس

تعبیر خواب اتوبوس

تعبیر خواب اتوبوس کلاس اموزش فال تاروت پاسور قهوه بجنورد تعبیر خواب اتوبوس به روایت معبران آنلی بیتون می گوید: اگر خواب ببینید سوار بر اتوبوس از خیابانها می گذرید، علامت آن است كه وعده هایی احمقانه به خود خواهید داد. با دوستان خود نیز اختلاف پیدا می كنید. ترک کردن ایستگاه بیشتر به وسیله قطار و در مجموع با …

ادامه نوشته »

تعبير خواب کارت

تعبیر خواب کارت

تعبير خواب کارت تعبير خواب کارت تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني کارت اگر جغرافيايي يعني نقشه باشد تعبيرش را در حرف ـ ن ـ کلمه نقشه نوشته ام ولي اگر کارت پستي باشد خبر است و نوع آن بستگي دارد به واکنشي که شما در مقابل دريافت آن در خواب نشان مي دهيد. اگر در عالم خواب از …

ادامه نوشته »

تعبیر خواب صیقل/تعبیر خواب صینی آلات

تعبیر خواب صیقل

تعبیر خواب صیقل تعبير خواب صیقل به روايت محمدبن سیرین دیدن صیقل زدن به خواب ، دلیل پادشاهی بزرگ است. اگر بیند که صیقلی می نمود، دلیل است به خدمت پادشاه رود. تعبير خواب صیقل به روايت امام جعفر صادق(ع) دیدن صیقلی مردی باشد که به دست او حق از باطل پدید آید. تعبیر خواب صینی آلات تعبير خواب صینی …

ادامه نوشته »

تعبیر خواب قفسه کتاب

تعبیر خواب قفسه کتاب

تعبیر خواب قفسه کتاب تعبیر خواب قفسه کتاب تعبير خواب قفسه کتاب به روايت آنلی بیتون تعبير خواب قفسه کتاب به روايت آنلی بیتوندیدن قفسة کتاب در خواب ، دلالت بر آن دارد که کسب دانش را در کنار کار و تفریح انجام خواهید داد . دیدن قفسة خالی کتاب در خواب ، علامت آن است که به علت کمبودهای …

ادامه نوشته »

تعبیر خواب صحبت

تعبیر خواب صحبت

تعبیر خواب صحبت تعبير خواب صحبت به روايت جابرمغربی اگر بیند که با پادشاه صحبت داشت، دلیل است که منفعت از پادشاه یابد. اگر بیند که را عالم صحبت داشت، دلیل است که علم و دانش آموزد. اگر درخواب بیند که باکافری صحبت داشت، توبه باید کرد. اگر بیند که با زنی پیر صحبت داشت، دلیل است که دل به …

ادامه نوشته »

تعبير خواب صاعقه

تعبير خواب صاعقه

تعبير خواب صاعقه تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين اگر بيند از ابر آتش صاعقه مي افتد، دليل است كه به قدر آن آتش اهل آن ديار را از رحمت رسد. تعبير خواب به روايت ابراهيم کرماني اگر بيند كه صاعقه بيفتاد و او بسوخت، به عذاب پادشاه گرفتار شود. تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني ديدن صاعقه …

ادامه نوشته »

تعبير خواب صابون

تعبیر خواب صابون

تعبير خواب صابون تعبير خواب به روايت محمد بن سيري اگر درخواب بيند كه جامه كسي را به صابون بشست، دليل است كه كسي را از كار بد بازگرداند. اگر بيند كه صابون خورد، دليل است كه چيزي حرام خورد. تعبير خواب به روايت ابراهيم کرماني اگر درخواب بيند كه صابون بسيار داشت و جامه از آن بشست، دليل كه …

ادامه نوشته »

تعبیر خواب شطرنج

تعبیر خواب شطرنج

تعبیر خواب شطرنج دیدن یا بازی شطرنج در خواب بیانگر این است که نیاز دارید قبل از اینکه تصمیم بگیرید به دقت در مورد یک موقعیت فکر کنید. مربع های سفید و سیاه صفحه شطرنج ، نمادی از جنبه های مثبت و منفی یک موقعیت است. خواب ممکن است در این مورد نظر دهد که شما جفت عشقی خود یا …

ادامه نوشته »

تعبیر خواب شیرینی

تعبیر خواب شیرینی

تعبیر خواب شیرینی تعبير خواب شیرینی به روايت محمدبن سیرین دیدن شیرینیها، دلیل شادی و روزی حلال باشد. اگر بیند کسی شیرینی به وی داد، دلیل که راحتی به وی رساند. تعبير خواب شیرینی به روايت امام جعفر صادق(ع) دیدن شیرینی به خواب بر شش وجه بود. اول: مال حلال. دوم: منفعت. سوم: علم و حکمت. چهارم: فرهنگ. پنجم: ثنای …

ادامه نوشته »

تعبیر خواب شیخ

تعبیر خواب شیخ

تعبیر خواب شیخ دیدن شیخ شدن زن طلاق گوید. تعبیر شیخ در خواب برای یک دختر مجرد ، برای یک زن متاهل ، برای یک زن باردار ، برای یک زن مطلقه ، برای یک مرد ، خواه بزرگان ، مبلغ قدیمی ، پیرمرد ، متوفی ، شناخته شده یا ناشناخته ، روحانی که برای ابن سیرین و بیشتر لباس …

ادامه نوشته »

دیدن خرس در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب خرس

دیدن خرس در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب خرس

دیدن خرس در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب خرس دیدن خرس در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب خرس تعبیر خواب دیدن خرس دیدن خرس در خواب چه تعبیری داردتعبیر خواب خرس  اما هیچ تماسی با آن نداشته باشید، تعبیر آن است که در زندگی واقعی شما رقابت و مسابقه ای در جریان است. همچنین این خواب …

ادامه نوشته »

تماس با ما