بایگانی برچسب: تعبیر ساختن قفس در خواب

تعبیر خواب قفس

تعبیرخواب قفس دراین تعبیر خواب میخواهیم تعبیر خواب قفس را توضیح دهیم تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق ديدن قفس در خواب بر سه وجه باشد. اول: زندان. دوم: جائي تنگ. سوم: خانه تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين اگر بيند قفسي داشت، دليل كه در جائي تنگ گرفتار گردد. تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهرانی قفس …

ادامه نوشته »

تماس با ما