بایگانی برچسب: خواب اشتر

تعبير خواب اشترغاز/تعبیر خواب/خواب/تعبیر/اشتر/غاز/تعبیر اشتر /تعبیر غاز

تعبیر خواب اشتر غاز

تعبير خواب اشترغاز تعبير خواب اشترغاز به روايت معبران کلاس اموزش فال تاروت پاسور قهوه کردستان محمد بن سیرین درباره تعبیر خواب اشترغاز می گوید: دیدن اشترغاز به خواب، دلیل غم و اندوه بود. اگر بیند اشترغاز فرا گرفت، یا كسی بدو داد و از او همی خورد، دلیل كه به قدر آن غم و اندوه خورد. تعبير خواب اشترغاز …

ادامه نوشته »

تماس با ما