بایگانی برچسب: صدف

تعبیر خواب صدف

تعبیر خواب صدف

تعبیر خواب صدف  صدف به روايت محمدبن سیرین اگر بیند که صدف داشت، دلیل که خادمی پیدا کند. اگر بیند که صدف وی ضایع شد، دلیل که خادمش بگریزد. تعبير خواب صدف به روايت لوک اویتنهاو صدف : خبرهای بد از دور دستها جمع کردن آنها : شما با پشتکار زیاد مشکلات را از سر راه برخواهید داشت صدفهای خالی …

ادامه نوشته »

تماس با ما