آمار و احتمال و ریاضی:

 1. حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، جرج توماس، راس فینی، مرکز نشر دانشگاهی
 2. آمار و احتمال مقدماتی، جواد بهبودیان، آستان قدس رضوی، ۱۳۸۵
 3. آمار ریاضی، جواد بهبودیان، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۴
 4. آمار ریاضی، جان فروند، (ترجمه عمیدی-وحیدی)، مرکز نشر دانشگاهی تهران، ۱۳۷۸
 5. Introduction to the theory of statistics by Mood, Graybill, Boes, 3rd ed. McGraw-Hill, 1974
 6. Introduction to mathematical statistics, 5th ed. Hogg and craig Parentic-Hall, 1995

روشهای آماری:

 1. روش های آماری و شاخص های بهداشتی، دکتر کاظم محمد، دکتر حسین ملک افضلی
 2. Dunn, O. J. and Clark, V. A. (1974) Analysis of Variance and Regression
 3. Cochran, William G. (1985) Sampling Techniques

بهداشت عمومی:

 1. درسنامه طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی، جلد ۱ و ۲ و ۳ و ۴، جی-ای. پارک وک. پارک، مترجم: دکتر حسین شجاعی تهرانی
 2. کلیات بهداشت عمومی، دکتر حسین صادقی، انتشارات دانشگاه شیراز
 3. راهنمای واکسیناسیون (آخرین چاپ)، انتشارات وزارت بهداشت
 4. راهنمای تغذیه با شیر مادر، انتشارات وزارت بهداشت
 5. نکاتی درباره بیماریهای اسهالی، دکتر فرسار، انتشارات وزارت بهداشت
 6. جمعیت، توسعه و بهداشت باروری، دکتر حبیب اله زنجانی، دکتر کامل شادپور، دکتر محمد میرزایی، دکتر امیر هوشنگ مهریار، نشر و تبلیغ بشری، ۱۳۷۸

زیست شناسی:

 1. مبانی زیست شناسی، ابوالقاسم امین، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۹
 2. زیست شناسی سلول، رده بندی جانوری
 3. دانش زیست شناسی جلد ۲ و ۳، حمیده علمی غروی و حسین دانش فر

مجموعه سوالات کارشناسی ارشد آمار زیستی سازمان سنجش و وزارت بهداشت با پاسخ های تشریحی