تعبیر خواب آزار و اذیت

تعبیر خواب آزار و اذیت

کلاس اموزش فال تاروت پاسور قهوه بجنورد
تعبير خواب آزار و اذیت به روايت معبران

آنلی بیتون می گوید:
۱ـ اگر خواب ببینید مورد آزار کسی قرار گرفته اید ، نشانه آن است که دشمنان بر علیه شما به گفتگو نشسته اند.
۲ـ اگر در خواب تجربه آزار دهنده ای را تحمل کنید ، نشانه آن است که می خواهید در روز بعد ، کارهایتان را با سرعت بسشتر به پیش ببرید.

تعبیر خواب آزار و اذیت دیگران
معبران غربی بر این باورند که آزار و اذیت با بزرگسال، بچه و حیوانات نشان دهنده رویارویی با مسئله ای پر دردسر و ناامید کننده است.

اذیت و آزار سگ:حیوانات سمبل غرایز موجود در رفتار ما هستند و سگ هم با غرایزی مثل ترحم و وفاداری مرتبط است. این خواب نیز نشان می‌دهد که شما باید وجود چنین غرایزی را در وجود خود بپذیرید و از سرزنش خود دست بکشید.

آزار و اذیت جن: دیدن جن در خواب به احساس بدبینی فرد تعبیر می‌شود. اگر در خواب توسط یک جن مورد آزار و اذیت قرار بگیرید نشان دهنده وجود ترس در شما در زندگی واقعی شماست.

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی به کسی ظلم می‌کنی به معنای پیروزی آن شخص بر توست.جابر مغربی می‌گوید: اگر شخصی بزرگ و رئیس در خواب ببیند که به زیردست خود ستم می‌کند نشانه آن است که زیردست او در رنج و زحمت است.

آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب کسی را آزار دهید، نشانه آن است که دست به کاری ناپسند خواهید زد.

کتاب سرزمین رویاها می‌گوید:
خودتان را آزار می‌دهید: عشق خود را بواسطه افکار پیچیده و مضطربتان از بین می‌برید.

شما یک سگ را آزار می‌دهید: با دشمنانتان مشاجره و نزاع در پیش دارید.

دیگران را آزار می‌دهند: شادی

حیوانات را آزار می‌دهند: ضرر بزرگ مالی

تعبیر خواب اذیت شدن توسط دیگران
ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی که مورد ظلم قرار گرفته‌ای به این معناست که در برابر ظالم کمک و یاری به تو خواهد رسید و اگر ببینی پادشاه به تو ظلم می‌کند به معنای آسیب دیدن از سمت پادشاه است.

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید کسی شما را آزار می‌دهد، علامت آن است که دشمنان شما را شکست خواهند داد و آنان بر علیه شما به گفتگو نشسته اند.

اگر در خواب تجربه آزار دهنده ای را تحمل کنید، نشانه آن است که می‌خواهید در روز بعد، کارهایتان را با سرعت بیشتر به پیش ببرید.

کتاب سرزمین رویاها می‌گوید:
بستگانتان شما را آزار می‌دهند: ناکامی عشقی

خودتان را آزار می‌دهید: عشق خود را بواسطه افکار پیچیده و مضطربتان از بین می‌برید.

یک سگ شما را آزار می‌دهد: درآمد خوبی خواهید داشت.

دوستان شما را آزار می‌دهند: دشمنان شما را شدیداً آزار خواهند داد.

تعبیر خواب آزار و اذیت بچه
درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

بچه‌ها شما را آزار می‌دهند: شادی

دیگران بچه‌ها را آزار می‌دهند: خطر بزرگ

خرید تاروت

مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما