تعبیر خواب اسارت

تعبیر خواب اسارت

تعبير خواب اسارت به روايت معبران

آنلی بیتون می گوید:
تعبیر خواب اسارت اگر خواب ببینید اسیر شده اید، نشانه آن است تعبیر خواب اسارت که احتمالاً درگیر خیانتی خواهید شد، تعبیر خواب اسارت که اگر نتوانید آن را حل و فصل کنید ، بدبخت و نومید می شوید.
تعبیر خواب اسارت اگر در خواب ببینید کسى زندانى شده است، نشانه آن است که شغلى در سطح پایین به دست مى آوردید.
اگر زنى در خواب خود را زندانى و اسیر ببیند، علامت آن است که به خاطر محبت شوهرش به دیگران، دچار حسادت مى شود و مورد سرزنش قرار مى گیرد.

تعبیر خواب اسارت

تعبیر خواب اسارت تونی کریسپ در کتاب خود به نام فرهنگ تفسیر رویا اسارت و اسیر شدن را نمادی از احساسات، تشویش‌ها، تغییرات وضعیت روحی و ایده‌های بسیاری که ما را اسیر خود کرده‌اند تعبیر خواب اسارت یا به مثابه وسیله‌ای برای انکار ابراز آزاد استعدادها، جنسیت و مانعی برای سلامت و رفاه ما عمل می‌کنند می‌داند. مثلا ترس از بیمار شدن ما را از تعطیلات باز می‌دارد، فکر اینکه تنها تاجران ثروتمند می‌توانند موفق باشند ما را از پیاده کردن ایده‌های خود باز می‌دارد. بدین ترتیب، این بخش از توان بالقوه ما زندانی شده یا به اسارت در آمده است.

تعبیر خواب اسارت امام جعفر صادق (ع)
حضرت امام جعفر صادق فرماید:

زندان به خواب دیدن گور و بلا استعبیر خواب اسارتت و آزمایش کردن دوستان و خرم کردن دشمنان.

اگر بیند در زندان شد و زود بیرون آمد، دلیل که خداوند به تمامی بیابد.

تعبیر خواب اسارت امام جعفر صادق (ع)

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

 • زندان به خواب دیدن گور و بلا است و آزمایش کردن دوستان و خرم کردن دشمنان.
 • اگر بیند در زندان شد و زود بیرون آمد، دلیل که خداوند به تمامی بیابد.
 • تعبیر خواب اسیر شدن
  تونی کریسپ در کتاب خود به نام فرهنگ تفسیر رویا اسارت و اسیر شدن را نمادی از احساسات، تشویش‌ها، تغییرات وضعیت روحی و ایده‌های بسیاری که ما را اسیر خود کرده‌اند یا به مثابه وسیله‌ای برای انکار ابراز آزاد استعدادها، جنسیت و مانعی برای سلامت و رفاه ما عمل می‌کنند می‌داند. مثلا ترس از بیمار شدن ما را از تعطیلات باز می‌دارد، فکر اینکه تنها تاجران ثروتمند می‌توانند موفق باشند ما را از پیاده کردن ایده‌های خود باز می‌دارد. بدین ترتیب، این بخش از توان بالقوه ما زندانی شده یا به اسارت در آمده است.

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید اسیر شده‌اید، نشانه آن است که احتمالاً درگیر خیانتی خواهید شد، که اگر نتوانید آن را حل و فصل کنید، بدبخت و نومید می‌شوید.

اگر در خواب ببینید کسی زندانی شده است، نشانه‌ی آن است که شغلی در سطح پایین به دست می‌آوردید.

اگر زنی در خواب خود را زندانی و اسیر ببیند، علامت آن است که به خاطر محبت شوهرش به دیگران، دچار حسادت می‌شود و مورد سرزنش قرار می‌گیرد.

یونگ می‌گوید:

خواب دیدن اینکه شما اسیر شده‌اید بیانگر این است که حس می‌کنید در جنبه یا موقعیتی در زندگی بیداری‌تان گیر افتاده‌اید و شما ممکن است حس کنید که گیر شغل‌تان، رابطه‌تان یا در کل گیر زندگی‌تان هستید. تعبیر دیگر این است که خواب‌های اسارت بیانگر چیزی است که از تایید دوری می‌کنید یا چیزی که شما آن را انکار می‌کنید.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

زندان به خواب دیدن گور و بلا است و آزمایش کردن دوستان و خرم کردن دشمنان.

اگر بیند در زندان شد و زود بیرون آمد، دلیل که خداوند به تمامی بیابد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر بیرون از زندان باشید تعبیر خواب شما رهایی است از غم و اندوه و گرفتاری‌های زندگی و اگر درون زندان باشید تعبیر خلاف این است و گرفتاری است و اشتغال از نوع کارهایی دست و پاگیر و تشویش برانگیز.

لوک اویتنهاو می‌گوید: زندان بازپروری شایعات، غیبت کردن

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن در زندان ایمنی از پادشاهی بود.

 • تعبیر خواب اسارتگاه
  تعبیر خواب زندانی شدن
  آنلی بیتون می گوید: اگر خواب ببینید زندانی شده‌اید، نشانه ان است که از محیط خانواده ناراضی خواهید بود و شغل خودرا از دست خواهید داد.

تعبیر خواب فرار از ازندان
آنلی بیتون می‌گوید: فرار از زندان در خواب، نشانه غلبه یافتن بر موانع سخت است.

تعبیر خواب از زندان آزاد شدن
آنلی بیتون می‌گوید:

اگر در خواب دیدید از زندان آزاد شده‌اید بدانید که غم و اندوه فراوانی در انتظار شما است.

دیدن زندان در خواب، نشانه ان است که کارهایی انجام می‌دهید که متأسفانه به زیان خودتان تمام خواهد شد.

 • سرویس سرگرمی – به گفته فروید، شخصیت انسان کوه یخی است که قسمت خودآگاه، تنها نوک آن به حساب می آید و بقیه اش ناخودآگاه است. قسمت عمده ای از ناخودآگاه، در خواب هوشیار می گردد که معمولا روانشناسان برای حل مسائل روحی به آنالیز خواب ها می پردازند. با آنالیز روانشناسی و نظریات اسلامی در رابطه با انواع خواب ها به این موضوع پرداخته است.برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خوابتعبیر خواب اسیر شدن
  تونی کریسپ در کتاب خود به نام فرهنگ تفسیر رویا اسارت و اسیر شدن را نمادی از احساسات، تشویش ها، تغییرات شرایط روحی و ایده های بسیاری که ما را اسیر خود نموده اند یا به مثابه وسیله ای برای انکار ابراز آزاد استعدادها، جنسیت و مانعی برای سلامت و رفاه ما عمل می نمایند می داند. مثلا ترس از بیمار شدن ما را از تعطیلات باز می دارد، فکر اینکه تنها تاجران ثروتمند می توانند پیروز باشند ما را از پیاده کردن ایده های خود باز می دارد. بدین ترتیب، این بخش از توان بالقوه ما زندانی شده یا به اسارت در آمده است.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید اسیر شده اید، نشانه آن است که احتمالاً درگیر خیانتی خواهید شد، که اگر نتوانید آن را حل و فصل کنید، بدبخت و نومید می شوید.
اگر در خواب ببینید کسی زندانی شده است، نشانه آن است که شغلی در سطح پایین به دست می آوردید.
اگر زنی در خواب خود را زندانی و اسیر ببیند، علامت آن است که به خاطر محبت شوهرش به دیگران، دچار حسادت می گردد و مورد سرزنش قرار می گیرد.
یونگ می گوید:

خواب دیدن اینکه شما اسیر شده اید بیانگر این است که حس می کنید در جنبه یا موقعیتی در زندگی بیداری تان گیر افتاده اید و شما ممکن است حس کنید که گیر شغل تان، رابطه تان یا در کل گیر زندگی تان هستید. تعبیر دیگر این است که خواب های اسارت بیانگر چیزی است که از تایید دوری می کنید یا چیزی که شما آن را انکار می کنید.
تعبیر خواب اسارتگاه
تعبیر خواب زندانی شدن
آنلی بیتون می گوید: اگر خواب ببینید زندانی شده اید، نشانه ان است که از محیط خانواده ناراضی خواهید بود و شغل خودرا از دست خواهید داد.

تعبیر خواب فرار از ازندان
آنلی بیتون می گوید: فرار از زندان در خواب، نشانه غلبه یافتن بر موانع سخت است.

تعبیر خواب از زندان آزاد شدن
آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب دیدید از زندان آزاد شده اید بدانید که غم و اندوه فراوانی در انتظار شما است.
دیدن زندان در خواب، نشانه ان است که کارهایی انجام می دهید که متأسفانه به زیان خودتان تمام خواهد شد.

 • سرویس سرگرمی – به گفته فروید، شخصیت انسان کوه یخی است که قسمت خودآگاه، تنها نوک آن به حساب می آید و بقیه اش ناخودآگاه است. قسمت عمده ای از ناخودآگاه، در خواب هوشیار می گردد که معمولا روانشناسان برای حل مسائل روحی به آنالیز خواب ها می پردازند. با آنالیز روانشناسی و نظریات اسلامی در رابطه با انواع خواب ها به این موضوع پرداخته است.برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خوابتعبیر خواب اسیر شدن
  تونی کریسپ در کتاب خود به نام فرهنگ تفسیر رویا اسارت و اسیر شدن را نمادی از احساسات، تشویش ها، تغییرات شرایط روحی و ایده های بسیاری که ما را اسیر خود نموده اند یا به مثابه وسیله ای برای انکار ابراز آزاد استعدادها، جنسیت و مانعی برای سلامت و رفاه ما عمل می نمایند می داند. مثلا ترس از بیمار شدن ما را از تعطیلات باز می دارد، فکر اینکه تنها تاجران ثروتمند می توانند پیروز باشند ما را از پیاده کردن ایده های خود باز می دارد. بدین ترتیب، این بخش از توان بالقوه ما زندانی شده یا به اسارت در آمده است.

 

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید اسیر شده اید، نشانه آن است که احتمالاً درگیر خیانتی خواهید شد، که اگر نتوانید آن را حل و فصل کنید، بدبخت و نومید می شوید.
اگر در خواب ببینید کسی زندانی شده است، نشانه آن است که شغلی در سطح پایین به دست می آوردید.
اگر زنی در خواب خود را زندانی و اسیر ببیند، علامت آن است که به خاطر محبت شوهرش به دیگران، دچار حسادت می گردد و مورد سرزنش قرار می گیرد.
یونگ می گوید:

خواب دیدن اینکه شما اسیر شده اید بیانگر این است که حس می کنید در جنبه یا موقعیتی در زندگی بیداری تان گیر افتاده اید و شما ممکن است حس کنید که گیر شغل تان، رابطه تان یا در کل گیر زندگی تان هستید. تعبیر دیگر این است که خواب های اسارت بیانگر چیزی است که از تایید دوری می کنید یا چیزی که شما آن را انکار می کنید.
تعبیر خواب اسارتگاه
تعبیر خواب زندانی شدن
آنلی بیتون می گوید: اگر خواب ببینید زندانی شده اید، نشانه ان است که از محیط خانواده ناراضی خواهید بود و شغل خودرا از دست خواهید داد.

تعبیر خواب فرار از ازندان
آنلی بیتون می گوید: فرار از زندان در خواب، نشانه غلبه یافتن بر موانع سخت است.

تعبیر خواب از زندان آزاد شدن
آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب دیدید از زندان آزاد شده اید بدانید که غم و اندوه فراوانی در انتظار شما است.
دیدن زندان در خواب، نشانه ان است که کارهایی انجام می دهید که متأسفانه به زیان خودتان تمام خواهد شد.

 • تعبیر خواب اسارت ، ابن سیرین به دست دشمن و فرار از اسارت و اسیر گرفتن دشمن همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.تونی کریسپ در کتاب خود به نام فرهنگ تفسیر رویا اسارت و اسیر شدن را نمادی از احساسات، تشویش‌ها، تغییرات وضعیت روحی و ایده‌های بسیاری که ما را اسیر خود کرده‌اند یا به مثابه وسیله‌ای برای انکار ابراز آزاد استعدادها، جنسیت و مانعی برای سلامت و رفاه ما عمل می‌کنند می‌داند. مثلا ترس از بیمار شدن ما را از تعطیلات باز می‌دارد، فکر اینکه تنها تاجران ثروتمند می‌توانند موفق باشند ما را از پیاده کردن ایده‌های خود باز می‌دارد. بدین ترتیب، این بخش از توان بالقوه ما زندانی شده یا به اسارت در آمده است.تعبیر خواب اسیر شدن
  آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید اسیر شده‌اید، نشانه آن است که احتمالاً درگیر خیانتی خواهید شد، که اگر نتوانید آن را حل و فصل کنید، بدبخت و نومید می‌شوید. اگر در خواب ببینید کسی زندانی شده است، نشانه‌ی آن است که شغلی در سطح پایین به دست می‌آوردید. اگر زنی در خواب خود را زندانی و اسیر ببیند، علامت آن است که به خاطر محبت شوهرش به دیگران، دچار حسادت می‌شود و مورد سرزنش قرار می‌گیرد.

  تعبیر خواب اسارتگاه
  آنلی بیتون می‌گوید:
  دیدن اسارتگاه در خواب، علامت آن است که به بدبختی دجار خواهید شد.
  اگر خواب ببینید فردی از اسارتگاه آزاد می‌شوید، علامت آن است که سرانجام از شر بدبختی و نومیدی خود را آزاد خواهید ساخت.

 • کلاس اموزش فال تاروت پاسور قهوه بجنورد
 • تعبیر خواب اسارت
  تونی کریسپ در کتاب خود به نام فرهنگ تفسیر رویا اسارت و اسیر شدن را نمادی از احساسات، تشویش‌ها، تغییرات وضعیت روحی و ایده‌های بسیاری که ما را اسیر خود کرده‌اند یا به مثابه وسیله‌ای برای انکار ابراز آزاد استعدادها، جنسیت و مانعی برای سلامت و رفاه ما عمل می‌کنند می‌داند. مثلا ترس از بیمار شدن ما را از تعطیلات باز می‌دارد، فکر اینکه تنها تاجران ثروتمند می‌توانند موفق باشند ما را از پیاده کردن ایده‌های خود باز می‌دارد. بدین ترتیب، این بخش از توان بالقوه ما زندانی شده یا به اسارت در آمده است.

 

آنلی بیتون می‌گوید:
اگر خواب ببینید اسیر شده‌اید، نشانه آن است که احتمالاً درگیر خیانتی خواهید شد، که اگر نتوانید آن را حل و فصل کنید، بدبخت و نومید می‌شوید.
اگر در خواب ببینید کسی زندانی شده است، نشانه‌ی آن است که شغلی در سطح پایین به دست می‌آوردید.
اگر زنی در خواب خود را زندانی و اسیر ببیند، علامت آن است که به خاطر محبت شوهرش به دیگران، دچار حسادت می‌شود و مورد سرزنش قرار می‌گیرد.

یونگ می‌گوید:
خواب دیدن اینکه شما اسیر شده‌اید بیانگر این است که حس می‌کنید در جنبه یا موقعیتی در زندگی بیداری‌تان گیر افتاده‌اید و شما ممکن است حس کنید که گیر شغل‌تان، رابطه‌تان یا در کل گیر زندگی‌تان هستید. تعبیر دیگر این است که خواب‌های اسارت بیانگر چیزی است که از تایید دوری می‌کنید یا چیزی که شما آن را انکار می‌کنید.

تعبیر خواب اسارتگاه / تعبیر خواب زندانی شدن
آنلی بیتون می گوید: اگر خواب ببینید زندانی شده‌اید، نشانه ان است که از محیط خانواده ناراضی خواهید بود و شغل خودرا از دست خواهید داد.

تعبیر خواب فرار از ازندان
آنلی بیتون می‌گوید: فرار از زندان در خواب، نشانه غلبه یافتن بر موانع سخت است.

تعبیر خواب از زندان آزاد شدن
آنلی بیتون می‌گوید:
اگر در خواب دیدید از زندان آزاد شده‌اید بدانید که غم و اندوه فراوانی در انتظار شما است.
دیدن زندان در خواب، نشانه ان است که کارهایی انجام می‌دهید که متأسفانه به زیان خودتان تمام خواهد شد.

تعبیر خواب اسارت
آنلی بیتون می گوید:
اگر خواب ببینید اسیر شده اید، نشانه ان است که احتمالاً درگیر خیانتی خواهید شد، که اگر نتوانید ان را حل و فصل کنید؛ بدبخت و نومید می‌شوید.
اگر در خواب ببینید کسى زندانى شده است، نشانه ان است که شغلى در سطح پایین به دست مى آوردید.
اگر زنى در خواب خودرا زندانى و اسیر ببیند، علامت ان است که به خاطر محبت شوهرش به دیگران، دچار حسادت مى شود و مورد سرزنش قرار مى‌گیرد.

تعبیر خواب اسارتگاه «زندان»
آنلی بیتون درباره می‌گوید:
دیدن اسارتگاه در خواب، علامت ان است که به بدبختی دچار خواهید شد.
اگر خواب ببینید فردی از اسارتگاه آزاد می‌شوید، علامت ان است که سرانجام از شر بدبختی و نومیدی خودرا آزاد خواهید ساخت.
معبرین غربی می‌گویند:
دیدن زندان در خواب نشانه حبس و محدودیت است. شما در زندان نمی توان کارهای گذشته را انجام دهید و احساس آسانی کنید.
دیدن زندان در خواب می‌تواند ناشی از تحمل کردن یک رابطه باشد که سودی به شما نمی‌رساند. احساسی که زندگی شما حول محور خوشحالی شخص دیگری می‌چرخد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

زندان به خواب دیدن گور و بلا است و آزمایش کردن دوستان و خرم کردن دشمنان.
اگر بیند در زندان شد و زود بیرون آمد، دلیل که خداوند به تمامی بیابد.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر بیرون از زندان باشید تعبیر خواب شما رهایی است از غم و اندوه و گرفتاری‌های زندگی و اگر درون زندان باشید تعبیر خلاف این است و گرفتاری است و اشتغال از نوع کارهایی دست و پاگیر و تشویش برانگیز.

لوک اویتنهاو می‌گوید: زندان بازپروری شایعات، غیبت کردن
یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن در زندان ایمنی از پادشاهی بود.

تعبیر خواب اسیر شدن ابن سیرین
اگر زندان مشهور بیند، دلیل بر اندوه و مضرت کند.
اگر کسی بیند در زندان بود و ان زندان هرگز ندیده بود، دلیل بر هلاک است، زیرا که زندان مجهول گور است.

*از شما خواننده عزیز می خواهیم تا نظرات و دیدگاه های خود را با ما در میان بگذارید.

مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما