تعبير خواب الفبا/تعبير خواب الکتریسیته

تعبير خواب الفبا

کلاس اموزش فال تاروت پاسور قهوه شهر کرد
تعبير خواب الفبا به روايت لوک اویتنهاو

لوک اویتنهاو می گوید:

آموختن: یک دشمن خائن
به کسی آموزش دادن : یک منبع در آمد غیر منتظره
حروف الفبا : مسافرت به کشورهای دوردست تعبير خواب الفبا
نوشتن آنها : بدبختی

تعبير خواب الفبا درکتاب سرزمین رویاها
درباره تعبیر خواب حروف الفبا درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
خواب الفبا : یک دوست غایب برخواهد گشت.
حروف الفبا را می نویسید : خبرهای غیره منتظره
حروف الفبا را چاپ می کنید : نگرانیها بر طرف می شود.

تعبير خواب الکتریسیته

تعبير خواب الکتریسیته به روايت آنلی بیتون

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب الکتریسیته می گوید:
۱ـ احساس الكتریسته اندك در اندامها به هنگام خواب، علامت تغییراتی در زندگی است كه پیشرفتی به دنبال ندارد.
اما اگر در خواب احساس كنید كه برق شما را به شدت تكان می دهد، نشانه آن است كه با خطری جدی روبرو خواهید شد.

۲ـ دیدن سیم حاوی الكتریسته در خواب، علامت آن است كه دشمنان نقشه هایی كه بر علیه شما كشیده بودند و شما را نگران ساخته بودند ، بر هم خواهند زد.
۳ـ اگر خواب ببینید مثل پیغامی از سیم های الكتریسته عبور می كنید، علامت آن است كه به نقشه های دشمنان خود دست می یابید و به این وسیله بر آنان غلبه می یابید.

تعبیر خواب برق به روایت امام جعفر صادق (ع)
که برق درخواب بر پنج وجه است.
خزانه دار سلطان
وعده بد
تندی و سرزنش کردن
رحمت
راه راست
تعبیر خواب برق به روایت شیخ طوسی
اگر پدر یا مادری خواب ببیند که فرزند بزرگ یا کوچک خود را برق می گیرد و در اثر این حادثه فوت میشود به نشانه ی خطری است که از جانب یکی از آشنایان و یا بستگان دور این خانواده را تهدید میکند این خطر ممکن است یک تهمت بزرگ یا یک کلاهبرداری مالی باشد؛دیدن این رویا برای مردان خطری بیشتری را نیز به همراه دارد.
اگر دیدی فرزند دیگران مثلا فرزند همسایه یا یکی از اقوام نزدیکت را برق میگیرد و تو به او کمک میکنی و جانش را نجات میدهی به نشانه ی خطری مهلک است که از بیخ گوشت عبور میکند اما صدمه ای به تو وارد نمی سازد.
اگر ببینی مرده ای را برق میگرد و تو او را می شناسی به نشانه ی تغییر و تحول یکباره و ناگهانی است که در زندگی ات رخ میدهد و باعث آرامش بخشیدن به وضع مالی یا رفاهی تو می شود.
اگر ببینی برادر و یا خواهرت دچار برق گرفتگی شده اند به نشانه ی نارضایتی یا ناخشنودی پدر مادرت از شماست.
اگر ببینی دوست یا رفیقت را برق می گیرد و تو فقط نظاره گر این اتفاق هستی تعبیر این است که یکی از دوستان صمیمی ات با تو خصومت و دشمنی پیدا میکند و برای تخریب تو دست به هر کاری حتی ریختن آبرویت خواهد زد.
تعبیر خواب برق به روایت محمد بن سیرین
تعبیر برق، خزانه‌دار «پادشاه» می‌باشد.
اگر ببینی برق را از هوا یا ابر گرفته‌ای، یـعـنـی کاری انجام می‌دهی که در آن خیری وجود دارد .
اگر ببینی برق می‌درخشد، یـعـنـی در آن سال نعمت زیاد می‌شود، مخصوصاً اینکه همراه برق باد آهسته‌ای وجود داشته باشد.
تعبیر خواب برق به روایت منوچهر مطیعی تهرانی
برق متداعي دو چيز است، يکي برق به معناي الکتريسيته و ديگري برق جسته از ابر آسمان. برق به معناي الکتريسيته در خواب قابل رويت نيست اما از نظر خواب شناسي مي تواند سمبل يا جايگزين قدرتي مافوق تصور قدرتمند و نيرومند باشد که هم به آن محتاجيم و هم از آن مي ترسيم. هم مهربان و ياري دهنده است و هم کشنده و سهمگين. هر کس در زندگي خودش از چيزي بيشتر مي ترسد. در اين که همه ما مي ترسيم ترديد نيست ولي چيزهائي که ما را مي ترسانند متفاوتند. کساني هستند که مي ترسند و نمي دانند از چه مي ترسند. هميشه نگران و مشوشند. عده اي از بيماري مي ترسند کساني هستند که از فقر بيمناکند. خانم ها عموما از پيري وحشت دارند. همه اين ترس ها چه شناخته چه ناشناخته ممکن است در خواب به صورت برق مجسم شود. برقي که در عين روشني بخشي و گرما دهندگي قاطع ريشه حيات انسان نيز هست و به ناگاه جان مي گيرد و حيات را متوقف مي کند. با اين تعريف بايد ديد که در خواب چگونه با الکتريسيته بر خورد کرده ايد.
اگر ديديد که جائي را روشن کرد و شما در قسمت روشنائي هستيد مي توانيد سراغ تعبير آن را بگيريد.
اگر ديديد برق خانه قطع شده و شما در تکاپوي مرمت فيوز هستيد خوب است و خواب شما مي گويد که وجودي موثر و مفيد داريد و در آينده نزديک در همان محدوده که خواب ديده ايد نقشي مهم خواهيد داشت. روي هم رفته ديدن برق نيکو است مخصوصا از جهت تامين روشنائي. اما برق به معناي برقي که در اثر برخورد ابرهاي باردار در آسمان پديد مي آيد، معبران کهن نوشته اند که برق آسمان خزانه دار يا عامل پادشاه است که اين تعبير در زندگي امروز ما هيچ الگوئي پيدا نمي کند. اما برق يکي از آيات الهي است و وجودش عظمت خالق و دستگاه خلقت و حقارت ما را در مقام قياس نشان مي دهد.
مشاهده برق آسمان خوب است بخصوص اگر همه جا تاريک باشد و ناگهان برق بدرخشد اين مي تواند درخشش آينده و نور اميد باشد و گوياي خير و برکت و طلوع چيزي در زندگي که هم بزرگ است و هم غير منتظره.
برق زدگي در خواب خوب نيست چه بيننده خواب، خويشتن را دچار صاعقه زدگي ببيند و چه ديگري را.
درخشش برق از دور دست ها و بخصوص در تاريکي غليظ بسيار نيکو است.
مشاهده درخشش برق اگر همراه با رعد باشد حادثه خوبي است که با بيم آميخته است.
تعبیر خواب برق رفتن:اگر دیدید برق خانه قطع شده و شما در تکاپوی مرمت فیوز هستید خوب است و خواب شما می گوید که وجودی مؤثر و مفید دارید ودر آینده نزدیک در همان محدوده که خواب دیده‌اید نقشی مهم خواهید داشت.
تعبیر خواب برق یه روایت علی مدنی
برق گرفتگی فرزندان در خواب می تواند نوعی هشدار و یا یک نکته ی بزرگ و قابل تامل برای پدر و مادرها باشد ممکن است خطرات یا حوادثی در کمین باشند،ندانم کاری اشتباه والدین،تصیمیم گیری نادرست در انتخاب شغل از سایر معانی این رویا است.
تعبیر خواب برق از دیدگاه آنلی بیتون
احساس الكتریسته اندك در اندامها به هنگام خواب، علامت تغییراتی در زندگی است كه پیشرفتی به دنبال ندارد.
اما اگر در خواب احساس كنید كه برق شما رابه شدت تكان میدهد، نشانه ان است كه با خطری جدی روبه‌رو خواهید شد.
دیدن سیم حاوی الكتریسته در خواب، علامت ان است كه دشمنان نقشه هایي كه بر علیه شما كشیده بودند و شما را نگران ساخته بودند ؛ بر هم خواهند زد.
اگر خواب ببینید مثل پیغامی از سیم هاي‌ الكتریسته عبور می كنید، علامت ان است كه به نقشه هاي‌ دشمنان خود دست می‌یابید و به این وسیله بر آنان غلبه می‌یابید.
تعبیر خواب برق در کتاب سرزمین رویاهاتعبير خواب الفبا
از الکتریسته استفاده می کنید : بر اثر یک حادثه غافلگیر می شوید .
جریان الکتریسته به شما می خورد : دوستان شما را فریب می دهند .
دیگران از الکتریسته استفاده می کنند : در کارهایتان بسیار محتاط باشید .
از وسائل الکتریکی استفاده میکنید : هماهنگی در بین دوستان

خرید تاروت

مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما