پذیرش دکتری بدون آزمون در دانشگاه تربیت مدرس

پذیرش دکتری بدون آزمون در دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه تربیت مدرس به منظور فراهم نمودن زمینه جذب برگزیدگان علمی و مستعد از بین دانش آموختگان کارشناسی ارشد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و درراستای آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان وزارت علوم و شیوه نامه پذیرش بدون ازمون استعداد های درخشان مصوب شورای دانشگاه تربیت مدرس نسبت به پذیرش برگززیدگان علمی واجد شرایط عمومی و اختصاصی در دوره های دکتری تخصصی اقدام میکند.

+پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

+دانشگاه کردستان دانشجوی دکتری بدون آزمون می گیرد

+فراخوان پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه فردوسی

+پذیرش و ثبت نام دانشجوی ارشد بدون آزمون در دانشگاه تربیت مدرس

تماس با ما