پذیرش بدون آزمون دکتری ۱۳۹۵ دانشگاه شهرکرد

پذیرش بدون آزمون دکتری ۱۳۹۵ دانشگاه شهرکرد

دانشگاه شهرکرد از میان واجدین شرایط پذیرش استعداد درخشان در مقطع دکتری برای سال تحصیلی ۹۵-۹۶ دانشجـو می پذیرد.

به گزارش کنکوری، به اطلاع دانش آموختگان ممتاز کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه ای (از دانشگاه شھرکرد و نیز سایر دانشگاھ ھا) رشته ھای تحصیلی مندرج درانتھای این اطلاعیه برای نیمسال اول ۹۵-۹۶ که متقاضی پذیرش در مقطع دکتری (Ph.D) باشند، می رساند ضمن مطالعه دقیق موارد ذیل ورعایت آنھا، نسبت به تکمیل مدارک لازم و ارسال پستی آنھا و یا تحویل مستقیم به کارشناس دفتر استعدادھای درخشان دانشگاه شھرکرد اقدام نمایند. فقط مدارک کاملی که تا تاریخ ۹۵/۱/۲۸ دریافت شوند قابل بررسی خواھند بود و پس از آن امکان تحویل و بررسی درخواست متقاضیان وجود نخواھد داشت.

 

شرایط ثبت نام دکتری:

۱٫ احراز صلاحیت عمومی مطابق مقررات وزارت علوم تحقیقات و فناوری و عدم منع قانونی برای ادامه تحصیل
۲٫ رشته تحصیلی مورد تقاضا با رشته تحصیلی دوره کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه ای داوطلب مرتبط بوده (به تشخیص گروه آموزشی مربوطه) و در فھرست رشته ھای آزمون دکتری سال تحصیلی جاری باشد.
۳٫ دانشجویان نیمسال چھارم کارشناسی ارشد و یا نیمسال دوازدھم دکتری حرفه ای دانشگاھ ھا نیز که تا ۹۵/۶/۳۱ از پایان نامه خود دفاع نمایند، به شرط برخورداری از شرایط الزامی جداول امتیازات، می توانند ثبت نام نمایند.
۴٫ زمان سپری شده از تاریخ دانش آموختگی کارشناسی ارشد تا تاریخ ۹۵/۶/۳۱ حداکثر ٢سال باشد (تاریخ فراغت از تحصیل آنھا در محدوده ۹۳/۶/۳۱ تا ۹۵/۶/۳۱ باشد).
۵٫ لازم به ذکر است از دانش آموختگان با شیوه آموزش محور و نیز دانشگاھ ھای پیام نور، غیرانتفاعی، جامع علمی کاربردی، مجازی، دانشگاه فرھنگیان، مؤسسات آموزشی وابسته به وزارتخانه ھا و مؤسسات و پردیس ھای بین الملل (خودگردان) پذیرش بدون آزمون به عمل نمی آید. لذا دانشجویان دانشگاه ھای مذکور از ارسال مدارک یا پرداخت وجه ثبت نام جداً خود داری نمایند، امکان عودت مدارک و وجه وجود نخواھد داشت (این گروه می توانند برای مؤسسات آموزشی غیر دولتی و در مجموعه ھای فوق الذکر و مشابه اقدام نمایند).
۶٫ پرونده داوطلبانی که شرایط لازم را دارا باشند، جھت اعلام نظر تخصصی گروه آموزشی به معاونت پژوھشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ذیربط ارسال خواھد شد. واجدین شرایط علمی اعلامی دانشکده، در اواخر اردیبھشت ۹۵ از طریق وب سایت دانشگاه (و یا به صورت تلفنی) جھت مصاحبه دعوت خواھند شد. دعوت شدگان در صورتی که مدارک و امتیازات علمی و پژوھشی اضافی تا زمان مصاحبه نیز بدست آورند، برای ارائه در مصاحبه به ھمراه داشته باشند.

۷٫ به مدارک ناقص و یا دریافت شده پس از مھلت مقرر، ترتیب اثر داده نمی شود و مدارک ارسالی و وجه ثبت نام مسترد نخواھد شد.
۸٫ داشتن حداقل معدل کل ھمتراز شده بدون احتساب پایان نامه در دوره کارشناسی ارشد (و یا دکتری حرفه ای) و معدل کل کارشناسی مطابق گروه بندی به شرح ذیل:

رشته ھای کارشناسی ارشد با زیرگروه رشته ھای علوم انسانی و ھنر در آزمون سراسری، به میزان حداقل ١٧ در کارشناسی ارشد و حداقل ١۶ در دوره کارشناسی.
رشته ھای کارشناسی ارشد (و یا دکتری حرفه ای) با زیرگروه ھای علوم تجربی و ریاضی فیزیک در آزمون سراسری، به میزان حداقل ۱۶/۵ کارشناسی ارشد و حداقل ١۵ در دوره کارشناسی.
۹٫ کسب حداقل ٧٠ امتیاز از مجموع جداول فعالیت ھای آموزشی پژوھشی و مصاحبه تخصصی مصوب در آیین نامه وزارتی.

تبصره مھم: کسب حداقل ٧ امتیاز از ردیف (۱-۱) جداول امتیازات پژوھشی مربوط به مقالات کامل علمی – پژوھشی (داخلی و یا خارجی با نمایه معتبر ISI یا ISC دارای IF) مرتبط با پایان نامه کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه ای الزامی است. ( لذا ارائه گواھی چاپ و یا گواھی پذیرش معتبر برای چاپ – بدون قید و شرط – در مدارک ارسالی ضروری بوده و در غیر این صورت پرونده بررسی نخواھد شد).
لازم است در مقالات مستخرج از پایان نامه، نام دانشجو نفر اول و یا بلافاصله پس از نام استاد یا استادان راھنما و مشاور باشد.
کسب حداقل ۶٠ امتیاز از مجموع جداول امتیازات، برای مراحل بعدی ارزیابی الزامی خواھد بود.
ملاک تعیین اولویت داوطلبان برای پذیرش مجموع کل امتیازات از جداول ٢،١ و ٣ ارزشیابی است و در شرایطی که امتیاز کل اکتسابی چند داوطلب در یک رشته برابر باشد، اولویت بندی این افراد براساس امتیاز ردیف (۱-۱) از جدول امتیازات پژوھشی تعیین می شود.
۱۰٫ به دانش آموختگان کارشناسی ارشد با بیش از ۵ نیمسال تحصیلی ، دکتری حرفه ای با بیش از ١٣ نیمسال تحصیلی و کارشناسی با بیش از ٨ نیمسال تحصیلی، از ردیف ھای ٨ و ٩ جدول (امتیازات آموزشی) امتیازی تعلق نمی گیرد. اما مجاز به ثبت نام و کسب سایر امتیازات ھستند.

مدارک لازم:

تکمیل فرم درخواست با دقت کامل. تأکید می شود که فرم ھای ناقص، مخدوش و غیر مستند بررسی نخواھد شد.
تکمیل فرم گواھی وضعیت تحصیلی کارشناسی ارشد و یا گواھی معتبر در بردارنده – مفاد فرم مذکور از دانشگاه محل تحصیل کارشناسی ارشد و گواھی فارغ التحصیلی با مشخصات دوره کارشناسی.
مستندات کافی و رسمی مربوط به بندھای فوق الاشاره در خصوص شرایط و ضوابط ضروری (آموزشی ، پژوهشی)
معرفی نامه از دبیرخانه المپیاد دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد (برای دانشجویان المپیادی) و معرفی نامه از دبیرخانه جشنواره ھای معتبر علمی خوارزمی، فارابی، رازی، ابن سینا (برای برگزیدگان جشنواره ھا)
تصویر کامل کلیه مقالات علمی ترویجی، علمی پژوھشی، ISC ،ISI که دارای پذیرش قطعی باشند. (در صورت انتشار مقاله، تصویر جلد مجله حتماً ضمیمه شود) و تصویر کلیه مقالات ارائه شده در کنفرانس ھا، کلیه تألیفات، کتب و فعالیت ھای پژوھشی داوطلب.
یک قطعه عکس پشت نویسی شده الصاق شده بر روی فرم تقاضا، ھمراه با تصویرصفحه اول شناسنامه و کارت ملی.
ریزنمرات دوره کارشناسی ارشد و دوره کارشناسی (با تائید دانشگاه و در غیر این صورت شخص متقاضی صحت نمرات را امضاء و تعھد نماید.)
تصویر چکیده پایان نامه کارشناسی ارشد و گواھی مستند نمره آزمون زبان انگلیسی استاندارد (الزامی نیست اما در صورت برخورداری ار آن، مطابق جدول ارزیابی وزارتی امتیاز دارد).
اصل رسید بانکی به مبلغ ۶۰۰/۰۰۰ ریال (شصت ھزار تومان) به حساب شماره ٧٨٧١٩١۵٠٢٨ بانک تجارت شعبه دانشگاه شھرکرد به نام تمرکز درآمدھای اختصاصی دانشگاه شھرکرد.
توجه فرمایید:

دانشگاه در رد یا پذیرش درخواست داوطلبان بر اساس مفاد آئین نامه ھا و شیوه نامه مصوب دانشگاه،از اختیار لازم برخوردار بوده و ارسال مدارک حق خاصی را برای داوطلبان ایجاد نمی نماید. ھمچنین مدارک و ھزینه ثبت نام مسترد نخواھد شد.
تحصیل پذیرفته شدگان از طریق این دستورالعمل به صورت رایگان و تابع مقررات و ضوابط تحصیل دوره ھای تحصیلات تکمیلی دانشگاه است.

مطالب مرتبط:

تماس با ما