تحلیل منابع آزمونهای گذشته دکتری شهرسازی

تحلیل منابع آزمونهای گذشته دکتری شهرسازی دانشگاه سراسری

ردیف نام کتاب سال۹۱ سال۹۲ سال۹۳ سال۹۴ مجموع اولویت
۱ از شار تا شهر حبیبی ۱ ۵ ۳ ۸ ۱۷ ۱
۲ زیرساختهای شهری بهزادفر ۴ ۳ ۴ ۵ ۱۶ ۲
۳ سیر اندیشه ها ۱ پاکزاد ۴ ۳ ۳ ۴ ۱۴ ۳
۴ سیر اندیشه ها ۳ پاکزاد ۳ ۷ ۲ ۲ ۱۴ ۳
۵ آفرینش مراکز شهری سرزنده بهزادفر ۴ ۲ ۳ ۴ ۱۳ ۴
۶ طرح ها و برنامه­ های بهزادفر ۳ ۲ ۲ ۲ ۹ ۵
۷ سیر اندیشه ها ۲ پاکزاد ۲ ۳ ۱ ۳ ۹ ۵
۸ محیط های پاسخده بهزادفر ۳ ۰ ۴ ۲ ۹ ۵
۹ شهرسازی از تخیلات تا واقعیات شوای ۰ ۶ ۲ ۱ ۹ ۵
۱۰ تحلیل مبانی نظری طراحی شهری معاصر بحرینی ۳ ۲ ۲ ۲ ۹ ۵
۱۱ آیین شهرسازی پایدار بهزادفر ۴ ۱ ۱ ۳ ۹ ۵
۱۲ هویت شهری بهزادفر ۴ ۰ ۱ ۲ ۷ ۶
۱۳ فرایند طراحی شهری بحرینی ۲ ۵ ۰ ۰ ۷ ۶
۱۴ شهر و محیط زیست طبیبیان ۴ ۱ ۰ ۱ ۶ ۷
۱۵ برنامه­ ریزی راهبردی توسعه­ شهری مهدی­زاده ۰ ۱ ۱ ۳ ۵ ۸
۱۶ تاریخ شهر پاکزاد ۴ ۰ ۰ ۱ ۵ ۸
۱۷ مبانی نظری و فرایند طراحی شهری پاکزاد ۲ ۱ ۱ ۰ ۴ ۹
۱۸ تراکم در شهرسازی عزیزی ۱ ۰ ۰ ۳ ۴ ۹
۱۹ شبکه ارتباطی در طراحی شهری قریب ۱ ۰ ۰ ۳ ۴ ۹
۲۰ کاربرد مدل در جغرافیا حکمت ­نیا ۰ ۱ ۲ ۱ ۴ ۹
۲۱ مکان پایدار گلکار ۰ ۳ ۱ ۰ ۴ ۹
۲۲ مکان عمومی فضای شهری کارمونا ۰ ۰ ۲ ۲ ۴ ۹
۲۳ راهنمای طراحی شهری فضای شهری در ایران ۰ ۰ ۴ ۰ ۴ ۹
۲۴ شهرسازی معاصر از نخستین سرچشمه­ ها تا منشور آتن استروفسکی ۲ ۰ ۱ ۱ ۴ ۹
۲۵ مدل های کاربردی در تحلیل مسایل شهری طبیبیان ۰ ۰ ۲ ۱ ۳ ۱۰
۲۶ تحلیلی از ویژگی های برنامه ­ریزی شهری ۰ ۰ ۱ ۲ ۳ ۱۰
۲۷ تئوری شکل شهر لینچ ۱ ۰ ۰ ۲ ۳ ۱۰
۲۸ فضاهای عمومی و خصوصی مدنی­ پور ۰ ۰ ۱ ۲ ۳ ۱۰
۲۹ شهرهای عربی- اسلامی؛ اصول شهرسازی و ساختمانی؛ سلیم حکیم؛ ترجمه اقوامی ۰ ۰ ۳ ۰ ۳ ۱۰
۳۰ طراحی شهری لنگ ۱ ۰ ۲ ۰ ۳ ۱۰
۳۱ تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران پاکزاد ۱ ۰ ۱ ۱ ۳ ۱۰
۳۲ جزوه مباحث عمومی شهرسازی ایران خانه شهرسازان ایران ۱ ۱ ۰ ۰ ۲ ۱۱
۳۳ کتاب سبز شهرداریها (جلد۱) ۱ ۱ ۰ ۰ ۲ ۱۱
۳۴ برنامه ­ریزی کاربری اراضی شهری زیاری ۱ ۰ ۰ ۱ ۲ ۱۱
۳۵ نظریه­ های شهر و پیرامون پاپلی یزدی ۲ ۰ ۰ ۰ ۲ ۱۱
۳۶ مرمت شهری حبیبی و مقصودی ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱۲
۳۷ جزوه تاریخ شهر و شهرسازی کنکور ارشد برنامه­ ریزی شهری خانه شهرسازان ایران ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱۲
۳۸ بهسازی و نوسازی بافت کهن شهری کیومرث حبیبی ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱۲
۳۹ انسان­ شناسی فکوهی ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱۲
۴۰ برنامه­ ریزی کاربری اراضی شهری پورمحمدی ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱۲
۴۱ مجموعه استاندارهای طراحی شهری ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱۲
۴۲ شهرهای جدید زیاری ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱۲
۴۳ مبانی و تکنیک های برنامه­ ریزی شهری زیاری ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱۲
۴۴ مقاله شهر اسلامی نقی­زاده ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱۲
۴۵ طراحی شهری بسوی یک شکل پایدارتر برندفری ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱۲
۴۶ منظر شهری کالن ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱۲
۴۷ برنامه ­ریزی منطقه­ ای زیاری ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱۲
۴۸ اسناد هدایت طراحی شهری گلکار ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱۲
۴۹ مبانی طراحی شهری هاشم ­زاده ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱۲
۵۰ آیین­نامه ایجاد شهرهای جدید عقیقی ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱۲
۵۱ مقدمه­ ای بر ارزیابی اثرات زیست­محیطی شریعت ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱۲
۵۲ بعد پنهان طبیبیان ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱۲
۵۳ مقررات شورای عالی ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱۲
۵۴ تاریخ شکل شهر موریس ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱۲
۵۵ با شهر و منطقه شیعه ۰ ۰ ۰ ۲ ۱ ۱۲
۵۶ اصول و روشهای طراحی شهری توسلی ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱۲
مطالب مرتبط:

یک دیدگاه

  1. کنکور دکتری

    تحلیل منابع آزمونهای گذشته دکتری شهرسازی