براساس مصوبه هیات رئیسه دانشگاه شهید بهشتی تاریخ شروع کلاس های دانشجویان مقطع کارشناسی ۹۴ و ماقبل تغییر کرد.

به گزارش کنکوری ارشد دکتری به نقل از خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شهید بهشتی، به منظور کاهش فاصله در تاریخ شروع کلاس های درس دانشجویان کارشناسی ۹۴ و ماقبل، با تاریخ شروع کلاس های ورودی های جدید سال ۹۶-۹۵، هیات رئیسه دانشگاه مقرر کرد تاریخ شروع کلاس های کارشناسی ۹۴ و ماقبل تغییر کند.

بنابراین، تاریخ شروع کلاس دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی سال ۹۴ و ماقبل از روز شنبه مورخ ۲۰ شهریور ماه به روز شنبه ۲۷ شهریور ماه تغییر کر د.

با توجه به تغییر مذکور، تاریخ حذف و اضافه در مقطع کارشناسی نیز به روزهای یکشنبه و دوشنبه ۴ و ۵ مهرماه تغییر یافت.