فهرست اسامی پذیرفته‌شدگان دکتری تخصصی سال تحصیلی ۹۵-۹۶ پژوهشکده علوم و صنایع غذایی منتشر شد.

اعلام اسامی پذیرفته شدگان مشروط دکتری نیمه متمرکز ۹۶-۹۵