رئیس اتحادیه دانشگاه‌ها و موسسات غیرانتفاعی از ارائه پیشنهادی از سوی این دانشگاه‌ها و موسسات به وزارت علوم برای تجمیع مراکز دانشگاه ها و موسسات غیرانتفاعی خبر داد.

دکتر علی آهون‌منش در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به وجود صندلی‌های خالی در دانشگاه‌های کشور اظهار کرد: با توجه به کاهش تعداد داوطلبان کنکور،تعداد زیادی از صندلی‌های دانشگاه‌های سراسر کشور خالی می‌مانند،دانشگاه‌ها و موسسات غیرانتفاعی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و باید برای وجود صندلی‌های خالی در این دانشگاه‌ها و موسسات نیز چاره‌ای اتخاذ شود.

وی با بیان اینکه یکی از راهکارهای پر کردن صندلی‌های خالی دانشگاه‌ها و موسسات غیرانتفاعی و کاهش هدر رفت این دانشگاه‌ها و موسسات، ادغام یا تجمیع مراکز این دانشگاه‌ها و موسسات با یکدیگر است، افزود: وزارت علوم می‌تواند یا به صورت اجبار مراکز این موسسات و دانشگاه‌ها را با یکدیگر ادغام کند یا برای ادغام و تجمیع مراکز این دانشگاه‌ها سیاست‌های تشویقی قائل شود.

رئیس اتحادیه دانشگاه‌ها و موسسات غیرانتفاعی از پیشنهاد این دانشگاه‌ها و موسسات به وزارت علوم در مورد ادغام مراکز این دانشگاه‌ها خبر داد و گفت: حدود ۶ ماه پیش از سوی اتحادیه دانشگاه‌ها و موسسات غیرانتفاعی نامه‌ای به وزارت علوم ارسال شد و در آن نامه از وزارت علوم خواسته شد که برای ادغام یا تجمیع مراکز موسسات و دانشگاه‌های غیرانتفاعی سیاست‌های تشویقی در نظر گرفته شود.برای مثال چنانچه پنج موسسه با یکدیگر ادغام شود به موسسه حاصل از این تجمیع یک میلیارد وام در جهت افزایش کیفیت واحد داده شود.

آهون‌منش در پایان تاکید کرد: البته وزارت علوم تاکنون هیچ پاسخی به این درخواست نداده است.