مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران با اعطای تسهیلات مالی از پایان نامه ها و رساله های دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری مرتبط با حوزه مدیریت شهری حمایت می کند.
علی فرهادی با اشاره به بهره گیری از توان و ظرفیت بالقوه دانشگاه ها و تشویق دانشجویان به انجام تحقیقات گفت : در راستای توسعه و گسترش تحقیقات و مطالعات حوزه مدیریت شهری از پایان نامه های دانشجویی مقطع کارشناسی ارشد و دکترا حمایت به عمل می آید .
وی عنوان کرد: یکی از دلایل رویکرد حمایت از دانشجویان تامین نیازهای نیازهای پژوهشی نهادهای حاکمیتی از طریق مراکز موزشی و پژوهشی است ؛ به همین خاطر مرکز مطالعات به دنبال ارتباط موثر با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی است .
فرهادی تصریح کرد : در حال حاضر تعداد ۱۳۴ تقاضای جدید در دست بررسی است که همه این ها مرتبط با حوزه های مدیریت شهری است و نیاز آنها توسط کمیته های تخصصی تشخیص داده می شود .
معاون علم و فناوری مرکز مطالعات افزود : پایان نامه ها باعث می شود که دانشجویان با مساله محوری پژوهش خود را با هدف رفع یک مشکل و معضل شهری انجام دهند .
وی در پایان افزود : مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران با ۲۰ دانشگاه بزرگ کشور که عمدتا در تهران قرار دارند تفاهم نامه همکاری امضاء کرده است و از ظرفیت علمی آنها استفاده می کند.