ثبت نام از دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی تهران متقاضی خوابگاه های دانشجویی (مقاطع عمومی) به صورت اینترنتی آغاز شد.

به گزارش کنکوری ارشد دکتری به نقل از خبرگزاری مهر، دانشجویان جدیدالورود نیمسال اول (غیر بومی) شهرستانی دانشگاه علوم پزشکی تهران می توانند پس از پایان ثبت نام آموزشی و با دریافت شماره دانشجویی به سامانه اسکان دانشجویان به نشانی http://eskan.tums.ac.ir مراجعه و درخواست تقاضای اسکان خود را ارسال کنند.

ثبت نام فقط به منزله درخواست خوابگاه است و مدیریت امور خوابگاه ها، طبق آیین نامه و مقررات عمومی و انضباطی خوابگاه های دانشجویی، پس از بررسی فرم تقاضانامه نسبت به اسکان دانشجویان بر اساس مقطع، دانشکده و امکانات موجود در خوابگاه های دانشجویی اقدام خواهد کرد.

دانشجویان جهت اطلاع از وضعیت خوابگاه و اتاق اختصاص داده شده ۴۸ ساعت بعد از اتمام مهلت ثبت نام به سایت اسکان (قسمت سابقه سکونت) مراجعه و از وضعیت اسکان خود مطلع و به خوابگاه اختصاص یافته، مراجعه کنند.

سامانه اسکان تا سوم مهرماه جهت ارسال درخواست دانشجویان آماده دریافت است و پس از آن امکان ارسال تقاضانامه وجود ندارد و مطابق آیین نامه حداقل یک نیمسال تحصیلی به دانشجویان خوابگاه واگذار نمی شود.