آداب و احترامات نظامی برای سربازان…

کسر خدمت سربازی

آداب و احترامات نظامی برای سربازان…

امام خمینی(ره):
“از ثمرات انضباط،اطاعت از فرماندهان است.باید تمام افراد نیروهای مسلح از فرماندهان خود اطاعت کنند،که بحمدالله میکنند.سرپیچی از اطاعت فرمانده،چه در قوای نظامی،انتظامی و چه در سپاه پاسداران،چه بسیج و نیروهای مردمی مسئولیت دارد و موجب تعقیب است.”

استخدام سرباز برای کار پاره وقت

هدف از ادای احترام نظامی

برابر ماده ی (۷۶)آیین نامه انضباطی،ادای احترامات نظامی در نیروهای مسلح موجب صمیمیت،افزایش همبستگی و تحکیم مبانی انضباط میگردد و رعایت آن از طرف اعضای نیروهای مسلح ضروری است.فرماندهان،مدیران و کارکنان ارشد باید اجرای آن را دقیقا از کارکنان نظامی بخواهند.

آداب لباس پوشیدن افراد نظامی

نحوه ی لباس پوشیدن
شامل:بلوز(برگ سینه و دکمه ها به طور کامل بسته شود و لبه ی پایین بلوز داخل شلوار قرار گیرد)شلوار(فانسقه یا کمربند داخل پل شلوار قرارگیرد)جوراب سازمانی و پوتین(بند پوتین تا آخرین سوراخ به طور ضربدری بسته و اضافه ی ان داخل پوتین قرارگیرد)
گتر شلوار:لبه ی شلوار به اندازه ی دو انگشت بالاتر از  لبه ی پوتین به داخل برگردد.

تشریح فرامین نظامی
فرامین نظامی ازدو” جزء” تشکیل میشود:
جزء اول)”خبر”که با صدای رسا و کشیده ادا میشود.
جزء دوم)”اجرا”که با صدای کوتاه و مقطع ادا میشود.

روش اجرای فرامین
تعدادی از فرامین نظامی،از چند حرکت متوالی تشکیل شده که برای هر چه بهتر فراگرفتن آن،لازم است در چند مقطع انجام شود که در نهایت فرمان نظامی به طور کامل انجام میشود:
.اجرای فرمان با نمره و با شمارش
.اجرای فرمان با نمره و بدون شمارش
.اجرای فرمان بدون نمره و بدون شمارش

حالت ایستادن نظامی (خبردار)
الف)ایستادن بدون تفنگ
بدن آزاد،راست و کشیده،پاشنه ی پاها به یکدیگر چسبیده،قسمت لبه ی جلویی پوتین ها در یک خط و به اندازه ی طول پایه ی قنداق تفنگ از یکدیگر فاصله داشته باشند.
شکم داخل،سینه جلو،کمر راست وکشیده،کتف ها بازو در یک خط قرار گیرد.
گردن برافراشته،سربالا و روبرو،شعاع دید چشم مستقیم به جلو،صورت به حالت طبیعی،دهان بسته و چانه اندکی به طرف بالا باشد.
هردو دست کشیده و مشت،انگشت شصت در امتداد خط دوخت شلوار،سایر انگشتان چسبیده به شلوار به طوری که کف دست رو به بدن باشد.

آداب و احترامات نظامی برای سربازان…

ب)ایستادن با تفنگ
علاوه بر رعایت حفظ حالت خبردار(بند الف)موارد زیر را نیز باید انجام داد:
تفنگ به صورت عمودی روی زمین(به طوری که کف قنداق روی زمین چسبیده)به کنار پوتین پای راست و نوک آن به موازات پنجه ی پا قرار گرفته باشد.
دست راست کشیده،روپوش لوله تفنگ را(به طوری که انگشت شصت از پشت وسایر انگشتان از جلو میگیرد).در صورتی که تفنگ مجهز به سر نیزه باشد،قبضه ی سرنیزه را در دست میگیرد.

گردشها
الف)در حالت ایستاده
“به چپ-چپ”:تغییر سمت ۹۰درجه ای به چپ میباشد که روی پاشنه ی پای چپ و پنجه ی پای راست انجام میگیرد.
“به راست-راست”:تغییر سمت ۹۰درجه ای به راست میباشد که روی پاشنه ی پای راست و پنجه ی پای چپ انجام میگیرد.
“عقب گرد”:تغییر سمت ۱۸۰درجه ای به عقب که همانند فرمان “به چپ-چپ”میباشد،با رعایت اینکه برای حفظ تعادل بدن،زانوی پای راست را در گودی پشت زانوی پای چپ قرار میدهیم.
“نیم به راست-راست”:تغییر سمت ۴۵درجه ای که همانند فرمان”به راست-راست”میباشد.
“نیم به چپ-چپ”:تغییر سمت ۴۵درجه ای که همانند فرمان”به چپ-چپ”میباشد.
ب)در حال حرکت
“به چپ-چپ”:نفر پای راست را محکم به زمین زده،همزمان روی پنجه ی پای راست به اندازه ی ۹۰درجه به چپ میجرخد و سپس پای چپ بعدی را برای ادامه ی حرکت در سمت مورد نظر به زمین میکوبد.
“به راست راست”:نفر پای چپ را محکم به زمین زده،همزمان روی پنجه ی پای چپ به اندازه ی ۹۰درجه به راست میجرخد وبلافاصله پای راست را در کنار آن قرار قرار میدهیم و سپس با زدن محکم پای چپ بعدی به زمین،به حرکت خود ادامه میدهیم.
“عقب گرد”:همانند فرمان”به چپ-جپ”بوده با این تفاوت که ۱۸۰درجه چرخش میکند.
“چپ به عقب،رو”:نفرات با زدن پای چپ به آرامی و حفظ نظام از راست و آهنگ حرکت،۱۸۰درجه از سمت چپ به عقب برمیگردند(نفراول از سمت چپ صف اول،ضمن بالا آوردن دست راست به صورت مشت کرده با صدای بلند فرمان میدهد:”درجا”).پس از گرفتن سمت کامل با فرمان”پیش”به حرکت ادامه میدهند.
“راست به عقب،رو”:همانند فرمان”چپ به عقب،رو”بوده با این تفاوت که گردش از سمت راست انجام میشود(نفر اول سمت راست صف اول،دست خود را بالا می آورد).
“سمت راست،رو”:همانند فرمان “راست به عقب،رو”بوده با این تفاوت که ۹۰درجه گردش انجام میشود.
“سمت چپ،رو”:همانند فرمان “چپ به عقب،رو”بوده با این تفاوت که ۹۰درجه گردش انجام میشود.
تذکر)در صورتی که نفرات همراه با تفنگ باشند و تفنگ نیز به صورت پافنگ بوده باید در اجرای فرامین بالا به نکات زیر توجه نمود:
۱٫بلافاصله پس از صدور جزء(خبر) فرمان،قنداق تفنگ را به اندازه ی چهار انگشت بسته از سطح زمین بالا بیاید.
۲٫با صدور جزء(اجرا) فرمان،حرکات مورد اشاره انجام میگیرد،ضمن اینکه تفنگ در تمامی مدت اجرای فرمان به صورت عمودی بر سطح زمین قرار داشته و پس از پایان فرمان بلافاصله در کنار پوتین پای راست قرار میگیرد.

“آزاد”
این فرمان برای تغییر حالت”خبردار” میباشد.بااجرای آن نفر پای چپ خود را با سرعت از زمین بلند و با یک ضربه محکم به زمین میکوبد(به اندازه ی عرض شانه).همزمان با این حرکت دست چپ مچ دست راست را که مشت میباشد گرفته پ(به طوری که هردو دست کشیده میباشد)و فریاد میزند:”شهید”

در زمانی که نفر تفنگ به همراه داشته باشد،ضمن کوبیدن پای چپ،با دست راست لوله ی تفنگ(یا قبضه ی سرنیزه)را به طور کشیده به طرف جلو می آورد(در حالی که کف قنداق از زمین جدا شده و تنها نوک جلویی آن با زمین تماس دارد).دست چپ نیز به صورت مشت کرده در کنار بدن قرار دارد.

“راحت باش”
با این فرمان، نفر محل ایستادن یگان را ترک و به استراحت و تجدید نیرو میپردازد.

“درجا راحت باش”
با این فرمان،نفر بدون تغییر محل جای خود، براحتی ایستاده و استراحت مینماید.پوشاک و تجهیزات خود را مرتب مینماید.

“به جای خود”
این فرمان،برای بازگشت به حالت صحیح ایستادن(خبردار)در سمت اولیه به کار میرود.

“حرکت از نو”
با این فرمان،افراد دوباره همان وضعیت قبل از فرمان را به خود میگیرند.

“درجا زدن در حالت ایستاده”
منظور از درجا زدن،حفظ آهنگ و فاصله ی مسافت و نظام گرفتن میباشد.درصورتی که تفنگ همراه باشد.تفنگ از سطح زمین چهار انگشت بلند شده و به حالت عمودی در کنار بدن قرار دارد.

“ایست در حال درجازدن”
این فرمان،برای متوقف کردن افراد به کار میرود.فرمان ایست،زیر پای راست صادر میشود و نفرات بلافاصله پای چپ بعدی خود را روی زمین ثابت کرده و پاشنه ی پای راست بعدی خود را به پاشنه ی پای چپ،میچسبانند.
در زمانی که تفنگ همراه باشد پس از اجرای ایست کامل،تفنگ به طور عمودی در کنار بدن روی زمین قرار میگیرد.

“پیش”
در اجرای این فرمان،نفرات که در حال در جا زدن میباشند اولین پای چپ را پس از فرمان،محکم به زمین کوبیده و شروع به حرکت مینمایند.

“از جلو نظام”
این فرمان به منظور پشت سر قرا رگرفتن افراد و تنظیم افراد و تنظیم فاصله ی صفوف از یکدیگر به کار میرود.

“بدو بایست”
به منظور جابجایی سریع یگان به کار میرود.
“انواع قدم ها”
الف)”قدم رو”:با شنیدن جزء خبر فرمان،نفر روی پنجه ی پاها بلند شده و با شنیدن جزء دوم فرمان، با زدن محکم پای چپ به زمین شروع به حرکات مینمایند.
ب)”قدم راه”:قدمی است ناموزون که بدون رعایت آهنگ قدم و فاصله انجام میگیرد.
پ)”قدم دو”:به منظور طی نمودن سریع مسافت انجام میگیرد.
ت)”قدم آهسته”:به منظور آماده نمودن و استحکام بخشیدن به حرکات و نظارت کامل بر نحوه ی اعمال حرکت دست ها و پاها انجام میگیرد.
ث)”قدم موزون”:همانند قدم رو میباشد بدون کوبیدن پا به زمین و با رعایت طول هر قدم(۷۵سانتی متر).
ج)”قدم آماده”:به منظور هماهنگ بودن حرکات و جلوگیری از خستگی نفرات در هنگام اجرای مراسم رژه استفاده میشود.
ضمن اینکه پاها به طور کشیده به فاصله ی ۲۵درجه از سطح زمین بالا می آید.
چ)”قدم محکم”(خبردار):به هنگام اجرای مراسم رژه استفاده میشود که پاها به طور کشیده به فاصله ی ۹۰درجه از سطح زمین بالا می آیند.
ح)”قدم به جلو یا به عقب”:برای انتقال نفرات به جلو یا به عقب انجام میگیرد که به طور معمول از اعداد فرد استفاده میشود.

“دست فنگ”
این فرمان به جهت جابجایی سریع با تفنگ با دو حرکت انجام میشود.

“بند فنگ”
به منظور آویختن تفنگ روی کتف راست و برای حمل آن در مسافت دور است.

“حمایل فنگ”
به منظور راهپیمایی های طولانی و استفاده کردن از هردو دست،تفنگ در قسمت پشت بدن به طوری که لوله ی آن به سمت چپ است قرار میگیرد.

“نگون فنگ”
به جهت شرکت در مراسم تشییع پیکر مطهر شهدا و راهپیمایی در حال بارندگی،از این حالت استفاده میشود.

“نیزه فنگ”
به منظور آماده ساختن تفنگ برای آموزش”پیش فنگ”،”دوش فنگ”و”ادای احترام”است.

“پیش فنگ”
به منظور ادای احترام نظامی انجام میشود.

“دوش فنگ”
قرار گرفتن تفنگ روی کتف چپ بدن که با سه حرکت انجام میشود.

“چاتمه فنگ”
برای اجرای چاتمه فنگ گرفتن آرایش به ستون سه ضروری است.

“احترامات”
۱)احترامات انفرادی
۲)احترامات اجتماعی
۳)احترامات در مواقع خاص

ادای احترامات انفرادی در مواقع خاص

ادای احترام در مکان غیر مسقف:
۱)هرگاه نفر در مکانهای غیر مسقف (فضای باز)نشسته باشد.به محض دیدن مافوق باید برخاسته و از ۶قدمی حالت خبردار به خود گیرد و سر را به سمت مافوق(فرد مورد احترام)برمیگرداند و ادای احترام مینماید.
۲)چنانچه فرد در مکان غیر مسقف نشسته و مقام مافوق به سوی او بیاید باید با سرعت برخاسته و از ۶قدمی حالت خبردار می ایستد و ادای احترام می نماید.
۳)به هنگام نشستن پشت میز در فضای باز باید کلاه را در گوشه ی سمت راست قرار داد و به هنگام ادای احترام،باید به سرعت از پشت میز دو قدم به راست یا چپ حرکت نموده،با چسباندن پاشنه ی هردوپا و حفظ حالت خبردار ادای احترام نماید.
ادای احترام در مکان مسقف:
۱)به محض ورود به مکان های مسقف،کلاه به جا کلاهی یا زیر خط کمربند در پهلوی چپ قرار میگیرد،به طوری که نقاب کلاه رو به جلو و دهانه ی کلاه رو به بدن باشد.ادای احترام با چسباندن پاشنه ی پای راست به پاشنه ی پای چپ انجام میشود.
۲)به هنگام حرکت ادای احترام با نگاه کردن به شخص مافوق صورت میگیرد.
۳)هرگاه نفر که در محل کار خود(مکان مسقف) پشت میز نشسته باشد به محض ورود مافوق،از جای خود برخاسته ضمن چسباندن پا و حالت خبردار،ادای احترام مینماید.
احضار کردن
ادای احترام بدین شرح است:
۱)نفربه محض شنیدن دستور با قدم رو و یا قدم دو،به سمت مافوق می آید و در سه قدمی فرد مافوق با ضربه ی پای چپ به زمین و چسبانیدن پاشنه ی پای راست به پای چپ می ایستد.
۲)اگر سردوشی داشته باشد با دست ادای احترام مینماید و اگر نه به حالت خبردار می ایستد.
۳)هرگاه نفر مسلح باشد در تمام حالات با چسباندن پا و حفظ حالت خبردار ادای احترام مینماید(به جز در حالت حمایل فنگ که در صورت داشتن سردوشی با دست ادای احترام میکند).
مرخص نمودن
۱)اگر نفر سردوشی داشته باشد اول با دست ادای احترام نموده سپس به چپ-چپ یا به راست-راست و عقب گرد نموده  و بازدن ضربه ی پای چپ،بنا به موقعیت قدم رو یا قدم دو دور میشود و همزمان با ضربه ی پای چپ به حالت عادی برمیگردد.
۲)اگر نفر مسلح باشد در تمام حالات(جز یک مورد)با توجه به سمت به چپ-چپ یا به راست-راست و عقب گرد نموده و با ضربه ی پای چپ بنابه موقعیت قدم رو یا قدم دو دور میشود(در حمایل فنگ با دست ادای احترام میشود).
ادای احترام اجتماعی در توقف
الف)ادای احترام اجتماعی با داشتن آگاهی:
۱)یگان باید در سمت مورد نظر استقرار یابد.
۲)صدور فرمان به جای خود با ایست توسط شیپور یا ارشد افسران یا درجه داران انجام میگیرد.
۳)دادن فرمان از راست نظام یا از جلو نظام و خبردار توسط افسر ارشد افسران یا درجه داران انجام میشود.
۴)پس از صدور فرمان آزاد توسط مافوق یگان،حق آزاد شدن ندارد به جز فرمان ارشد افسران یا درجه داران که فرمان خبردار داده است.در مراسمات رسمی یا تشریفات با پیش فنگ ادی احترام میشود.
ب)ادای احترام بدون آگاهی
۱)نخستین فردی که مافوق را میبیند با اعلام ایست و سمت ورود مقام مافوق را تعیین مینماید.
۲)با فرمان ارشد افسران یا درجه داران،یگان در سمت مورد نظر مستقر میشود.
۳)فرمان (خبردار) توسط ارشد افسران یا درجه داران اعلام میشود.
۴)صدور فرمان آزاد به وسیله ی مافوق ارشد افسران یا درجه داران آزاد داده و به سمت دلخواه مستقر مینماید.
پ)ادای احترام بدون آرایش(پراکنده)
بدون سردوشی و تفنگ:هرگاه چند نفر نظامی بدون سردوشی و تفنگ(از سه نفر به بالا)بدون حفظ آرایش در محوطه ی یگان پراکنده باشند نخستین فردی که مقام مافوق را میبیند با صدای بلند اعلام میدارد:”ایست” و سمت ورود مقام مافوق را نیز اعلام مینماید. با صدای”ایست”همه ی نظامیان در سمت تعیین شده می ایستند و ارشد نظامیان خبردارمی دهد.بعد از صدور فرمان”آزاد” توسط ارشد نظامیان نیرو ها حالت “آزاد”میگیرند.
ادای احترام اجتماعی در حرکت
ادای احترام اجتماعی بدون تفنگ همان حالت رژه است. از قدم موزون تا آزاد(پرچم اول تا چهارم)فقط یگان افسری با دست ادای احترام مینمایند. یگان درجه داری نماینده ی آنها ادای احترام مینمایند.

در مواقع ادای احترام دسته جمعی در حال خبردار کارکنان در پاسخ”سلام”مقامات،فرماندهان،رؤسا و مدیران که در بدو ورود به جمع کارکنان ادا میشود باید حسب مورد به نحو زیر پاسخ دهند:
الف)پاسخ سلام یا درود
۱)نسبت به مقام معظم فرماندهی کل قوا:”الله اکبر،پاینده رهبر”
۲)نسبت به رؤسای قوای سه گانه:سلام یا درود(حسب مورد)”مقام محترم”
۳)نسبت به وزراء:سلام یا درود(حسب مورد)”جناب”
۴)نسبت به سرتیپ دومی به بالا”سلام یا درود(حسب مورد)”سردار”
۵)نسبت به ستوان سومی تا سرهنگی داخل:سلام یا درود(حسب مورد)”جناب”
نسبت به سایر پاسداران:سلام یا درود(حسب مورد)”پاسدار”.
ب)پاسخ تشویق مقامات و فرماندهان که در مراسم به صورت”خیلی خوب”بیان میشود حسب مورد به شرح زیر است:
۱)نسبت به مقام معظم فرماندهی کل قوا:”الله اکبر پاینده رهبر”
۲)نسبت به رؤسای قوای سه گانه:”الله اکبر پاینده رهبر”
۳)نسبت به وزراء:”الله اکبر پاینده رهبر”
۴)نسبت به فرماندهان،رؤسا و مدیران(حسب مورد):
سرتیپ دومی داخل به بالا:”درود جناب”
ستوان سومی تا سرهنگی داخل:”درود جناب”
سایر درجات:”درود پاسدار”.
نحوه احترام گذاشتن نظامی
احترامات نظامی در سپاه
احترامات نظامی در ارتش
آموزش تصویری احترامات نظامی
احترام نظامی بدون کلاه
ادای احترامات نظامی
مقابل خبردار نظامی جدول
مقابل خبردار نظامی درجدول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *